JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Vrlike radi utvrđivanja liste reda prvenstva

Autor/ica
Objavljeno: 9 srpanj, 2018

Vrlika_(grb)

Temeljem članka 47. stavak 4. alineja 27. Statuta Grada Vrlike („Službeni glansik Grada Vrlike“ br. 02/18) a u svezi s člankom 23. st. 1. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 26/15) i čl. 18. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Vrlike od 30. svibnja 2018., Gradonačelnik Grada Vrlike, objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova
iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Vrlike
radi utvrđivanja liste reda prvenstva

I.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Vrlike, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 26/15, u daljnjem tekstu: Zakon).

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Vrlike imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske.

II.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se, kao i pripadajuće izjave, preuzima neposredno u službenim prostorijama Grada Vrlike na adresi Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 sati te na web stranici Grada Vrlike.

Zahtjev za kupnju stana predaje se isključivo poštom na adresu Grada Vrlike:

GRAD VRLIKA, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika.

Podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev za kupnju stana priložiti:

 • domovnicu ili presliku osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva,
 • rodni list ili vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),
 • uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, odnosno da u vlasništvu imaju neodgovarajući stan ili kuću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva).U slučaju da su podnositelj zahtjeva i/ili članovi obiteljskog domaćinstva za koje se daje ovjerena izjava da nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, nasljednici imovine, trebaju još priložiti i rješenje o nasljeđivanju.

5) dokaz stambenog statusa:

 • ugovor o najmu stana – ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavati će se važeći ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva) ili izjava o stanovanju kod člana obitelji, potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka;
 • e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva i sl.,
 • izjavu o postojanju izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva, potpisana od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika ili neformalnog životnog partnera, dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka i ovjerena od strane javnog bilježnika,
 • dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma)
 • dokaz o školovanju djece – potvrda/ uvjerenje škole ili visokog učilišta,
 • rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta,
 • potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,
 • rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenom invaliditetu za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata,
 • potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – za podnositelja zahtjeva.

Isprave se mogu podnijeti i kao preslike odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave. Podnositelj zahtjeva dužan je izvornike podnijeti na uvid službenim osobama Grada Vrlike najkasnije prilikom odabira stana, kao i izjave iz točaka 4.,5.,6., dostaviti s ovjerom potpisa davatelja izjave.

III.

Zahtjev za kupnju stana, s traženom dokumentacijom u prilogu, predaje se isključivo poštom, u zatvorenoj omotnici do zaključno 30. rujna 2018. godine na adresu:

GRAD VRLIKA, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika
uz naznaku pošiljatelja (ime, prezime i adresa)

IV.

Bodovanje i uvrštavanje na listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Vrlike (KLASA:370-01/17-01/01, URBROJ: 2175-06/01-01-18-02) od 30. svibnja 2018.godine.

V.

Prijedlog liste reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Vrlike.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog liste reda prvenstva i obavljeno bodovanje, odnosno neuvrštavanje na listu reda prvenstva.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu za utvrđivanje liste reda prvenstva za kupnju stanova prema Programu POS-a u roku od 5 dana od dana objavljivanja prijedloga liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Vrlike, a o osnovanosti prigovora odlučuje Gradonačelnik Grada Vrlike.

VI.

Konačna lista reda prvenstva se objavljuje na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Vrlike po donošenju odluke o podnesenim prigovorima.

KLASA: 370-01/17-01/01
URBROJ: 2175-06/01-01-18-03

U Vrlici, 02. srpnja 2018. godine

 

GRADONAČELNIK
Jure Plazonić

Zahtjev za kupnju stana sa traženom dokumentacijom možete preuzeti ovdje.

1. Zahtjev za kupnju stana
2. Izjava o vlasništvu stana ili kuće
3. Izjava o vlasništvu neodgovarajućeg stana ili kuće
4. Izjava o izvanbračnoj zajednici
5. Izjava o stanovanju kod člana obitelji
Facebook