NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića ‘Bili cvitak’ Sinj

Autor/ica
Objavljeno: 14 veljača, 2018

logo_bilicvitak1

 

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (N.N. 76/93,29/97,47/99 i 35/08), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07, 94/13) te članka 53. Statuta Dječjeg vrtića „Bili cvitak“, Sinj Upravno vijeće na svojoj 5. sjednici održanoj 13. veljače 2018.godine raspisuje:

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja
Dječjeg vrtića „Bili cvitak“ Sinj

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba :

 • koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika
 • koja ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj će biti imenovan na četiri godine, a ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti izvornik ili  presliku sljedeće dokumentacije:

 • životopis s opisom dosadašnjeg rada
 • domovnicu
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl.32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću
 • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  a) potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.)
  b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl.102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Dječji vrtić „Bili cvitak“, A.K.Matasa 8, 21230 Sinj s naznakom „Za natječaj za ravnatelja“ u roku od 8 dana od objavljivanja  natječaja 14.veljače 2018.g

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana  isteka roka za podnošenje prijave.

 

                                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća: Ana Smoljo

Facebook