ZAUVIJEK OKRUNJENA
HEP x Hrvatska RGB
sponzor alke semafor

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga ID PPU Grada Sinja i Prijedloga ID GUP-a Grada Sinja i stavljanju na javnu raspravu

Autor/ica
Objavljeno: 25 rujna, 2020

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SINJ

GRADONAČELNIK

Klasa:  350-01/20-01/36

Ur.broj:  2175/01-03-20-1

Sinj,  24. 9. 2020. godine

Temeljem  članka  95.  stavak  2.  Zakona  o  prostornom  ureĎenju  (NN  br.  153/13,  65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01,  60/01-  vjerodostojno  tumačenje,  129/05,  109/07,  125/08,  36/09,  150/11,  144/12,  19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) te članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 10/09, 02/13 i 02/18), Gradonačelnica Grada Sinja donosi,

Z A K L J U Č A K

o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana i uređenja Grada Sinja i stavljanju na javnu raspravu.

Zaključak

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh