mel

Grad Sinj: Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenog objekta – kioska

Autor/ica
Objavljeno: 17 veljače, 2024
grad sinj grb

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenog objekta – kioska na površini javne namjene, Državna cesta D1, na autobusnom ugibalištu ispred Doma mladih Brnaze, č.z. 627/13, K.O. Brnaze i lokacije u Glavičkoj ulici, plato nasuprot HPT-a, č. z. 1510/1, K.O. Sinj.

KLASA: 363-01/24-01/5
URBROJ: 2181-8-03-24-1
Sinj, 12. veljače 2024. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN, br.: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br. : 02/21), članka 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. Odluke o zakupu površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br.: 05/20) i članka 4. Odluke o lokalnim porezima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br. : 10/19), Gradonačelnik Grada Sinja, Miro Bulj, dana 12. veljače 2024. godine, donio je

O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenog objekta – kioska na površini javne namjene, Državna cesta D1, na autobusnom ugibalištu ispred Doma mladih Brnaze, č.z. 627/13, K.O. Brnaze i lokacije u Glavičkoj ulici, plato nasuprot HPT-a, č. z. 1510/1, K.O. Sinj

I.

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup površine javne namjene za postavljanje kioska i to lokacija predviđenih Planom rasporeda montažnih objekata na području Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br.: 09/02 , 02/09, 03/11, 09/11 i 01/13), za dolje navedene lokacije:

a) DRŽAVNA CESTA D1:

– lokacija na autobusnom ugibalištu ispred Doma mladih Brnaze – površine 12 m2; čest. zemlj. 627/13, K.O. Brnaze, koju je do sada koristio KLAS 1994. d.o.o., za dozvoljenu djelatnost (prodaja robe iz kioska);

b) GLAVIČKA ULICA:

– lokacija na platou nasuprot HPT-a – površine 12 m2; čest. zemlj. 1510/1, K.O. Sinj, koju je do sada koristio t.o. „JELAŠCE“, za dozvoljenu djelatnost (prodaja voća i povrća iz kioska).

II.

Lokacije iz točke I. ove Odluke daje se u zakup na rok 5 godina.

III.

Početni iznos mjesečne zakupnine za lokaciju iz točke I. ove Odluke:
– uz državnu cestu D1 – ispred Doma mladih Brnaze, iznosi 5,00 €/m2;

– Glavička ulica – plato nasuprot HPT-a, iznosi 7,50 €/m2.

IV.

Natjecatelj je dužan uplatiti jamčevinu u dvostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine u korist proračuna Grada Sinja, na žiro račun – IBAN: HR3623900011838900003 Grada Sinja, model HR68, uz poziv na broj odobrenja 7706 – OIB .

V.

Na natječaju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, sa registriranom gospodarskom djelatnosti u Republici Hrvatskoj, registrirane za djelatnost koja će se obavljati u privremenom objektu (kiosku) na lokaciji iz natječaja.

Za jednu lokaciju može se dati samo jedna ponuda.

Uvođenje u posjed zakupnika će obaviti komunalni redar Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Sinja.

VI.

Ponuda mora sadržavati:

a) ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB (za fizičke osobe – vlasnik obrta), odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe) i broj telefona radi kontakta i žiro račun,
b) presliku osobne iskaznice i dokaz o mogućnosti obavljanja oglašene djelatnosti ako je ponuditelj fizička osoba ( vlasnik obrta),
c) presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili presliku obrtnice, iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena (za fizičke osobe – vlasnik obrta) – ne stariji od 30 (trideset) dana,
d) presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima iz kojega mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena (za pravne osobe) – ne stariji od 30 (trideset) dana,
e) tip i površina kioska u kojem će se djelatnost obavljati,

f) ponuđenu visinu mjesečne zakupnine izraženu u eurima po m2 (€/m2) za lokaciju za koju se natječe,
g) dokaz o izvršenoj uplati jamčevine za lokaciju za koju se natječe,
h) podatke o računu na koji se vraća jamčevina, u koliko njegova ponuda ne bude prihvaćena,
i) potvrdu nadležnog Upravnog odjela, da nema nepodmirenih dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Gradu Sinju, koja ne smije biti starija od 8 (osam) dana od dana raspisivanja natječaja,
j) izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 1 (samo za pravne osobe) ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti, (ne smiju biti stariji od 60 dana od objave javnog natječaja),
k) izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 – podaci o solventnosti (samo za pravne osobe) ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti, (ne smiju biti stariji od 60 dana od objave javnog natječaja),
l) ponuditelj koji se poziva na pravo prvenstva prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju se pozvati na pravo prvenstva, te dostaviti pravovaljan dokaz o svom statusu i uvjerenje da nije korisnik mirovine ostvarene na osnovu navedenog Zakona, te da nije ranije koristio to pravo,

lj) podatke za potpisnika ugovora o zakupu lokacije.

VII.

Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24/I, 21 230 Sinj, u roku 8 dana od dana objave Obavijesti u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni natječaj za davanje u zakup površine javne površine za postavljanje kioska – ne otvarati“.
Ponuđena visina zakupnine treba biti izražena u eurima (€).
Ponuda treba biti kompletna.
Ponude ponuditelja koje nisu podnesene u roku, ponude ponuditelja koji imaju dugovanja prema Gradu Sinju, ponude koje nisu potpune, ponude neoznačene kako je navedeno, te ponude ponuditelja koji ne ispunjavaju uvjete natječaja neće se razmatrati i o istom će Povjerenstvo navedene ponuditelje obavijestiti.

VIII.

Ponude će se javno otvarati u gradskoj vijećnici Grada Sinja, Sinj, Dragašev prolaz 24, dana 07. ožujka 2024. godine, u 13:00 sati.
Otvaranju ponuda mogu pristupiti natjecatelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći. Nakon roka za dostavu ponuda, nijedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamjeniti novom.

IX.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja, s priloženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos zakupnine, izražene u eurima po m2 (€/m2), a prednost zakupa imaju raniji korisnici pod uvjetom da prihvate najpovoljniju ponudu.

X.

Pravo prvenstva za dodjelu lokacije u zakup za kiosk imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, ako sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude.

Pravo prvenstva za dodjelu lokacije u zakup za kiosk pripada i zadnjem zakupniku kojem je isteklo vrijeme zakupa, koji se javio na natječaj i koji ispunjava opće uvjete natječaja pod uvjetom da prihvati najveći ponuđeni iznos zakupnine za lokaciju navedenu u natječaju, a za koju mu je istekao ugovor o zakupu.

U ostvarivanju prava prvenstva osobe iz Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji imaju prednost u odnosu na dosadašnje zakupnike.

Ako dva ili više ponuditelja ponude isti iznos, temeljem kojeg su ostvarili pravo na sklapanje ugovora, između njih će se odabrati onaj koji ima duže vrijeme registriranu djelatnost na području Grada Sinja.

Prednost pri zakupu može se ostvariti jednokratno.

XI.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik Grada Sinja.

Sudinici natječaja bit će obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od tri dana od dana donošenja odluke, s uputom da na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja mogu uputiti prigovor Gradonačelniku Grada Sinja da preispita svoje odluku u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti.

XII.

Najpovoljnijem natjecatelju uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu za lokaciju, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina se vraća na račun ponuditelja najkasnije u roku od 30 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija ne potpiše ugovor o zakupu lokacije u roku 8 (osam) dana od dana kad primi obavijest da je izabran za najpovoljnijeg ponuditelja nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje će pozvati na potpisivanje ugovora slijedećeg po redu najpovoljnijeg ponuditelja.

Natječaj se ponavlja ako ugovor ne bude sklopljen ni nakon svih postupaka iz gore navedenih stavki ove točke.

XIII.

O rezultatu javnog natječaja ponuditelji će biti izvješteni u roku 3 (tri) dana od dana donošenja odluke, s uputom da na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja mogu uputiti prigovor Gradonačelniku Grada Sinja da preispita svoje odluku u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o rezultatima.

XIV.

Na temelju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, Gradonačelnik će sa izabranim ponuditeljem zaključiti Ugovor o zakupu lokacije.

Ugovorom iz stavka 1. Ovog članka ugovara se zakup određene lokacije, vrijeme zakupa, visina i način plaćanja zakupnine, pravo na izmjenu visine zakupnine, razloge za raskid ugovora o zakupu i druge odredbe propisane Zakonom.

XV.

Ponuditelj se sam obvezuje ishoditi odgovarajuće dozvole, ukoliko su posebnim propisima takve dozvole potrebne za obavljanje djelatnosti određene natječajem.

XVI.

Troškove ovjere potpisa kod javnog bilježnika ugovora o zakupu lokacije snosi zakupnik.

XVII.

Gradonačelnik zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude i pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima i bez obaveze da obrazloži razloge svoje odluke.

XVIII.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na tel: 021/708-625, od 12 – 14 sati svakog radnog dana.

OSTALO:

1. Zakupnik iz prvog stavka ove točke obavezan je u cijelosti se pridržavati propisa o komunalnom redu, a kiosk treba postaviti tako da ne oštećuje javnu površinu, te je odgovoran za eventualnu štetu koja nastane zakupodavcu zbog nepridržavanja ove odredbe.

2. Grad Sinj ne osigurava kioske odnosno pokretne naprave.

3. Zakupnik mora osigurati priključak struje, isto mora biti izvedeno na način sukladan zakonskim propisima, a za isto odgovornost snosi zakupnik.

4. Zakupnik je dužan snositi sve troškove vezane za korištenje kioska i predmetne javne površine, te od ovlaštenih tijela pribaviti ostale eventualno potrebne suglasnosti.

5. Postavljeni kiosk ne smije ugrožavati sigurnost u prometu pješaka i vozila.

6. Grad Sinj ne snosi nikakvu odgovornost glede čuvanja kioska za vrijeme kad se u njemu ne obavlja djelatnost.

Gradonačelnik Grada Sinja
Miro Bulj

ferata@ferata.hr
0997370409