TOMMY mel

Grad Trilj: Oglas za upis djece u Dječji vrtić Trilj u pedagošku godinu 2024./2025.

Autor/ica
Objavljeno: 4 svibnja, 2024
dv trilj

Oglas za upis djece u Dječji vrtić Trilj u pedagošku godinu 2024./2025.

DJEČJI VRTIĆ TRILJ
SV.MIHOVILA 54A
21240 TRILJ

KLASA: 601-01/24-01/00001
URBROJ:2181-12-01-06-24-00088

Trilj, 2.05.2024.g.

Na temelju čl. 1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,  94/13 i 98/19) i Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Trilji Odluke Upravnoga vijeća od 26. travnja 2024.g. Dječji vrtić Trilj objavljuje

O G L A S
o provođenju postupka  upisa djece  u  programe vrtića i jaslica Dječjeg  vrtića  Trilj za 2024./2025. pedagošku godinu 

Upisi se provode za cjelodnevne programe jaslica i vrtića te za poludnevne programe Vrtića

Pravo na upis djeteta ostvaruju roditelji koji zajedno s djetetom imaju prebivalište na području grada  Trilja.  U jasličke programe može se upisati dijete koje je do 31.08.2024. navršilo 1 (jednu) godinu života, u  vrtićke programe može se upisati dijete koje je do 31.08.2024.g navršilo 3 (tri) godine života.

II. Zahtjevi za upis djece se zaprimaju od 2. svibnja do 22. svibnja svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 sati i četvrtkom od 11:00 do 18:00 sati.

  1. Zahtjev za upis sa pripadajućom dokumentacijom predaje se osobno u Vrtić (zahtjev se može preuzeti na internetskoj stranici vrtića).
  2. Postupak zaprimanja dokumentacije potrebne za upis djeteta u Vrtić obavljaju stručni djelatnici Vrtića. Na upis je obavezno doći s djetetom.
  3. Prije upisa u Vrtić provodi se inicijalni razgovor s roditeljem i djetetom, odnosno provodi se opažanje djetetova ponašanja i komuniciranja, a koje provodi stručno povjerenstvo dječjeg vrtića ( stručni suradnici, medicinska sestra i ravnatelj ).

Za upis djeteta u vrtić roditelj /staratelj dužan je dostaviti:

a) Osnovna dokumentacija:

– Zahtjev za upis djeteta za 2024./2025. pedagošku godinu
– Ispunjeni Upitnik za roditelje
– Presliku rodnog  lista  ili izvadak iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja  dokumenta )
– Potvrdu izdanu od nadležnog MUP-a o prebivalištu djeteta i roditelja (ne stariji od 3 mjeseca)
– Ako dijete ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave, prilaže se Rješenje jedinice lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište, kojim se odobrava sufinanciranje boravka djeteta u upisanom programu
– Presliku Domovnice djeteta
– Liječničku potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
– Presliku Kartona cijepljenja djeteta

b) Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu: (prema čl.20.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Trilj

– Presliku rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih za ostalu djecu u obitelji
– Presliku dokumenta da su roditelji djeteta invalidi Domovinskog rata
– Rješenje o invalidnosti
– Presliku dokumenta zdravstvene ustanove o smetnjama u razvoju djeteta (specijalistički nalazi, Rješenje Zavoda  za socijalni rad)
– Potvrdu o zaposlenju roditelja/skrbnika( ne starije od 1. mjeseca) ili dokaz o samostalnoj obavljanju djelatnosti
– Presliku dokumenta kojom se potvrđuje status samohranog roditelja ili roditelja jednoroditeljske obitelji: (pravomoćna presuda o razvodu braka, rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca, odluka o roditeljskoj skrbi, izvod iz matice umrlih za drugog roditelja, uvjerenje nadležnog Zavoda za socijalni rad o privremenom uzdržavanju ili druga isprava kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete)
– Potvrdu o socijalnim i zdravstvenim uvjetima(rješenje Zavoda  za socijalni rad, općinska potvrda o ostvarivanju prava na socijalnu pomoć)
– Potvrda o statusu redovnog studenta(za roditelje studente)
– Presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji
– Presliku rješenja o doplatku za djecu (za tekuću godinu)
– Drugi dokazi kojima se dokazuje pravo na ostvarivanje bodova prema kriterijima propisanim Pravilnikom

 Rok i mjesto objave rezultata upisa i način ostvarenja upisa:

Rezultati upisa objavljuju se na oglasnoj ploči Vrtića i na internetskoj stranici Vrtića tijekom mjeseca lipnja 2024. g. u obliku liste koja sadrži:

1. redni broj
2. šifru djeteta
3. ukupan broj bodova

Za  djecu  koja  pohađaju  Vrtić, potrebno  je preuzeti Zahtjev za obnovu upisa kod  odgojitelja ili na web stranici vrtića, te  priložiti:

1. dokaz o zaposlenosti(HZMO), ne stariji od jednog (1) mjeseca
2. liječničko uvjerenje, ne starije od jednog (1) mjeseca
3. ostale dokaze u smislu ostvarivanja prava prednosti pri upisu, ukoliko je došlo do promjena

Dokazi će služiti u svrhu premještanja djeteta iz jednog programa u drugi ( iz cjelodnevnog u poludnevni program ), ukoliko dijete više ne ispunjava uvjete za program u koji je bilo upisano prošle godine.

Pod zaposlenim roditeljem u smislu ostvarivanja prava prednosti pri upisu u dječji vrtić, podrazumijeva se roditelj koji je zaposlen najmanje tri (3) mjeseca do podnošenja prijave.

Pravo na žalbu

Žalba se podnosi pismeno Upravnom vijeću u roku od 8 dana od objave Odluke o upisu na adresu Vrtića-Trilj, Sv. Mihovila 54A, 21240 Trilj.

Napomene:

– Prijave zaprimljene nakon roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
– Prijave koje ne ispunjavaju uvjete dobi djeteta, ne ispunjavaju formalne uvjete.
– Roditelji svojim potpisom na Zahtjevu za upis, potvrđuju istinitost danih podataka.
– Svi potrebni dokazi u dokumentaciji za upis mogu se dostaviti u preslici.
– Ustanova zadržava pravo uvida u izvornike dokaza.
– Ustanova zadržava pravo provjere svih danih podataka kod nadležnih institucija.

Ravnateljica, Nediljka Dolić

ferata@ferata.hr
0997370409