mel VRLIKA LAKE PRAVO MISTO

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU stambene zone Bisko

Autor/ica
Objavljeno: 23 svibnja, 2024

Grad Trilj započeo je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja (dalje u tekstu UPU) stambene zone Bisko, a sve temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije od 9. travnja 2024. (KLASA: 351-02/24-0004/0031, URBROJ: 2181/1-10/14-24-0002).

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilja, a nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama upućen je zahtjev radi davanja mišljenja.

Sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU stambene zone Bisko objavljuje se na internet stranici Grada Trilja (www.trilj.hr) i u Službenom glasniku Grada Trilja.

U svrhu informiranja javnosti, ova Informacija objavljuje se na internetskim stranicama Grada Trilja (www.trilj.hr).

Odluka-UPU-stambena-zona-Bisko

ferata@ferata.hr
0997370409