mel VRLIKA LAKE PRAVO MISTO

JAVNI NATJEČAJ davanje u najam lokacije na platou Gradskog bazena Sinj u svrhu ugostiteljskog objekta za vrijeme kupališne sezone u 2024. godini

Autor/ica
Objavljeno: 4 lipnja, 2024

 

Bazen Sinj KAMICAK ZAGLAVLJE

Sinj, 3. lipnja 2024. godine

Na temelju članka 5. Ugovora o upravljanju i održavanju sportskih objekata Grada Sinja, te suglasnosti dobivene od strane Gradonačelnika Grada Sinja KLASA: 372-01/24-01/9, URBROJ: 2181-8-03-24-2, Kamičak d.o.o. za upravljanje parkiralištima Sinj, dana 03. lipnja 2024. godine donosi sljedeći:

ZAKLJUČAK
O raspisivanju javnog natječaja za davanje u najam lokacije na platou Gradskog bazena Sinj u svrhu ugostiteljskog objekta za vrijeme kupališne sezone u 2024. godini

I.

Raspisuje se javni natječaj za davanje u najam lokacije na platou Gradskog bazena Sinj, za vrijeme kupališne sezone u 2024. godini, za pružanje ugostiteljske usluge iz otvorenog ugostiteljskog objekta putem postavljanja šanka sa otvorenom baštom na površini od dvadeset i jednog metra kvadratnog. Lokacija se nalazi na jugozapadnom dijelu platoa Gradskog bazena Sinj.

II.

Početni iznos zakupnine za lokaciju iz točke I. je 30 eura + PDV po metru kvadratnom mjesečno.

III.

Uvođenje u posjed zakupnika će uvesti voditelj sportskih objekata tvrtke Kamičak d.o.o.

IV.

Na natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe, fizičke osobe – obrtnici, državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a registrirane za djelatnost koja će se obavljati u privremenom objektu na lokaciji iz natječaja. Za lokaciju se može dati samo jedna ponuda.

V.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda koja mora sadržavati:

 • Ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB ( za fizičke osobe ), odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe ) te broj telefona/ mobitela radi kontakta,
 • Presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu,
 • Presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili presliku obrtnice, iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena (za fizičke osobe),
 • Presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima iz kojega mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena (za pravne osobe),
 • Visinu ponuđene zakupnine izraženu u eurima po metru kvadratnom.
 • Dokaz o obavljanju djelatnosti.
 • Ukoliko se na natječaj prijavljuju hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihove obitelji, isti moraju predočiti dokaz o navedenom.

VI.

Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni natječaj za davanje u najam lokacije na platou Gradskog bazena Sinj – ne otvarati“ na adresu: Kamičak d.o.o. Luka 7, 21230 Sinj, u roku od 8 dana od dana objave obavijesti na oglasnoj ploči tvrtke Kamičak d.o.o. na adresi Luka 7, 21230 Sinj. Ponuđena visina zakupnine treba biti izražena u eurima. Ponuda treba biti kompletna. Ponude ponuditelja koje nisu podnesene u roku, ponude koje nisu potpune, ponude ponuditelja koje ne ispunjavaju uvjete natječaja, te ponude neoznačene kako je navedeno, neće se razmatrati i o istom će navedene ponuditelje obavijestiti. Nakon roka za dostavu ponuda, nijedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamijeniti novom.

VII.

Ponude će se otvarati u petak 14.06.2024. godine, u 12 sati u prostorijama Kamička d.o.o., Luka 7, 21230 Sinj.

VIII.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja, s priloženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos zakupnine, izražene u eurima po metru kvadratnom. Pravo prvenstva za davanje lokacije u zakup imaju osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako sudjeluje u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude. Prednost pri zakupu može se ostvariti jednokratno.

IX.

Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi direktor društva. O rezultatu javnog natječaja ponuditelji će biti izvješteni telefonski u petak, 14.06.2024.godine. Najpovoljniji ponuditelj dužan je po pozivu sklopiti ugovor o zakupu lokacije.

X.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane, javna površina dat će se u zakup slijedećem najpovoljnijem ponuditelju. Ako na natječaj za raspisanu lokaciju, koja se daje u zakup, ne pristigne niti jedna ponuda u traženom roku, Kamičak d.o.o. zadržava pravo neposrednog ugovaranja i to po početnoj cijeni iz natječaja.

XI.

Ponuditelj se sam obvezuje ishoditi odgovarajuće dozvole, ukoliko su posebnim propisima takve dozvole potrebne za obavljanje djelatnosti.

XII.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/821-514, 021/823-044 te u prostorijama Kamička d.o.o. u vremenu od 11 – 14 sati svakim radnim danom.

XIII.

Ostalo:

 1. Ugovor je važeći s uplatom prve rate
 2. Kamičak d.o.o. osigurava priključak struje i vode na navedenu lokaciju pri čemu je zastupnik dužan solidarno snositi trošak potrošnje energije.
 3. Zastupnik iz prvog stavka ove točke snosi u cijelosti svu odgovornost prema propisanim sanitarnim uvjetima vezanima za uslugu služenja pića ( kava, sok, pivo ) i sladoleda.
 4. Obveza zastupnika je da se pridržava Pravila ponašanja na Gradskom bazenu Sinj odnosno da održava čistom i urednom površinu koju koristi te da je nakon korištenja ostavi u stanju u kakvom ju je i preuzeo, te je isto tako odgovoran za eventualnu štetu koja nastane zakupodavcu zbog nepridržavanja ove odredbe.

 

Toni Jurić – Šolto, direktor

ferata@ferata.hr
0997370409