TOMMY mel

Grad Trilj: JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata i programa udruga u 2019. godini

Autor/ica
Objavljeno: 18 siječnja, 2019

Temeljem članka 4. i članka 11. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine” broj 26/15) i čl.2. Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata, programa i manifestacija udruga za 2019. godinu (Klasa: 402-08/18-01/01, Urbroj: 2175-05-03-18-1), Gradonačelnik raspisuje, javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga.

 1. Grad Trilj (dalje: Grad) poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području kulture, sporta i udruge civilnog društva da se prijave na financijsku podršku projektima/programima/manifestacijama koji doprinose razvoju kulture, sporta i razvoju civilnog društva.
 2. Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt i/ili program i/ili manifestacije za sljedeća prioritetna područja:
  1. Prioritetno područje 1 – Kultura
  2. Prioritetno područje 2 – Sport
  3. Prioritetno područje 3 – razvoj civilnog društva
 3. Udruge mogu prijaviti projekt/program/manifestaciju koji doprinosi razvoju prioritetnih područja za sljedeće aktivnosti:
  1. Za Prioritetno područje 1 – Kultura:
   • njegovanje kulturne tradicije i običaja hrvatskog naroda,
   • kulturna suradnja s drugim gradovima i općinama u RH i međunarodna kulturna suradnja,
   • sudjelovanje na kulturnim manifestacijama u Gradu tijekom godine,
   • poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva,
   • izložbe i slične manifestacije koje pridonose razvoju i promicanju kulturnog života u Gradu.
  2. Za Prioritetno područje 2 – Sport:
   • poticanje i promicanje sporta,
   • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
   • djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,
   • sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
   • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
   • sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
  3. Za Prioritetno područje 3 – razvoj civilnog društva:
   • rad s djecom i rada s djecom s posebnim potrebama,
   • rad sa socijalno ugroženim i marginaliziranim skupinama,
   • vaktivnosti umirovljenika s ciljem boljeg uključivanja u zajednicu,
   • aktivnosti braniteljske populacije i stradalnika domovinskog rata,
   • pomoći starijim i nemoćnim osobama,
   • rad sa zdravstveno ugroženim osobama,
   • ostale aktivnosti iz područja humanitarnog rada,
   • promicanje rezultata rada strukovnih udruga koje se bave aktivnostima vezanim za gospodarstvo, poljoprivredu, zaštitu životinja, očuvanje okoliša i drugo.
 4. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 1.760.000,00 kuna.
  • Za Prioritetno područje 1 – 500.000,00 kuna,
  • Za Prioritetno područje 2 – 840.000,00 kuna,
  • Za Prioritetno područje 3 – 420.000,00 kuna.
  • Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu i/ili programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu i/ili programu i/ili manifestaciji je 250.000,00 kuna.
 5. Javni natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Grada Trilja (www.trilj.hr.) Javni natječaj traje 30 dana od dana objave odnosno do 15.veljače 2019.godine.
 6. Uvjeti koje udruge moraju zadovoljiti za dodjelu sredstava za financiranje prijavljenih programa/projekata/manifestacija su sljedeći:
  1. Udruga mora biti upisana u Registar udruga (navesti broj iz Registra udruga)
  2. Udruga mora biti programski usmjerena na rad u području kulture, sporta i razvoja civilnog društva što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge (vidljivo u ispisu iz Registra udruga),
  3. Udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija i voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija (navesti broj iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija),
  4. Udruga mora ispuniti sve ugovorne obveze prema Gradu Trilj (Grad sam provjerava ovaj uvjet),
  5. Udruga ne smije imati javno dugovanje (dostaviti Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja iz koje je vidljivo da udruga nema duga).
 7. Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze:
  1. da se protiv odgovorne osobe u udruzi ne vodi kazneni postupak.
 8. Prijedlozi projekata i/ili programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s uputama za prijavitelje dostupni na stranici Grada Trilja (www.trilj.hr).

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

Grad Trilj
Poljičke republike 15
21240 Trilj
„Ne otvaraj – Javni natječaj za financiranje projekata udruga“
Prioritetno područje ————–

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Pravilniku o financiranju javnih potreba Grada Trilja(»Službeni glasnik Grada Trilj« br. 06/17).

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

Gradonačelnik
Ivan Šipić, dipl.teol.

Upute i obrasci nalaze se u privitku teksta natječaja.

DOKUMENTI:
Upute za prijavitelje
Popis priloga koje je potrebno priložiti
Opisni obrazac prijave
Obrazac proračuna
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

ferata@ferata.hr
0997370409