mel VRLIKA LAKE PRAVO MISTO

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja javne ustanove Muzej triljskog kraja

Autor/ica
Objavljeno: 16 svibnja, 2024

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i članka 26. stavka 5. i 6. Zakona o muzejima (Narodne novine broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24), Gradonačelnik Grada Trilja raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA IMENOVANJE RAVNATELJA JAVNE USTANOVE
MUZEJ TRILJSKOG KRAJA

 

Za ravnatelja javne ustanove Muzej triljskog kraja može se, na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:

–       završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij,

–       najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,

–       odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Iznimno, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja udovoljava propisanim uvjetima, za ravnatelja se može, na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij, najmanje jednu godinu rada u muzeju ili najmanje pet godina rada u kulturi i odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Ravnatelj se imenuje na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada te jasno razrađene vizije razvoja Muzeja triljskog kraja.

Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovome natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Akademski ili stručni nazivi, odnosno akademski stupnjevi stečeni prije stupanja na snagu Zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju (Narodne novine broj 123/23) izjednačeni su s akademskim nazivima kao oznakom stručnih uvjeta iz ovoga natječaja.

Uz prijavu na natječaj je potrebno priložiti sljedeće dokaze:

– životopis s opisom dosadašnjega rada;
– prijedlog četverogodišnjega programa rada Muzeja triljskog kraja;
– dokaz o stručnoj spremi – diploma (preslika);
– dokaz o radnom iskustvu u muzeju ili o radu u kulturi, znanosti ili obrazovanju;
– dokaz o hrvatskome državljanstvu – domovnica ili osobna iskaznica (preslika);
– uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci.

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe natječaja te sukladno važećim propisima  (Općoj uredbi o zaštiti podataka („SL EU L119“) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18).

Prijavom na natječaj kandidat izričito pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Grada Trilja u svrhu odabira kandidata za imenovanje na mjesto ravnatelja.

Osoba koja se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/29, 84/21 i 156/23) dužna je uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (Popis dokaza za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osoba s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s potrebnom natječajnom dokumentacijom predaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj, s naznakom «Javni natječaj za ravnatelja Muzeja triljskog kraja – ne otvarati».

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRADONAČELNIK
Ivan Bugarin, dipl.ing.el.

 

ferata@ferata.hr
0997370409