TOMMY mel

Javni natječaj za zakup prostora u sklopu NK Glavica

Autor/ica
Objavljeno: 16 travnja, 2024
nk glavice

Izvor: Kamičak d.o.o.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj: 125/11, 64/15, 112/18 ), u svezi s člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19, 144/20), članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 5/22), članka 2. Odluke o kriterijima za određivanje početnog iznosa zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 5/22), članka 52. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 2/21), Odluke Grada Sinja o davanju suglasnosti KLASA:372-01/24-01/3, URBROJ:2181-8-03-24-2, direktor Kamička d.o.o., Toni Jurić-Šolto dana 16. travnja 2024. godine, donio je

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup prostora (sportske kantine) u sastavu objekta Upravne zgrada NK “Glavice”, na adresi Glavice 167 B, 21230 Sinj

I

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup dijela nekretnine (sportske kantine) u sastavu objekta Upravne zgrada NK “Glavice”, na adresi Glavice 167 B, 21230 Sinj, u vlasništvu Grada Sinja povjeren na upravljanje i korištenje društvu Kamičak d.o.o., Luka 7, 21230 Sinj, OIB: 15016003634, temeljem Ugovora o upravljanju i održavanju sportskih objekata Grada Sinja, KLASA:940 -01/20-02/1, Urbroj:2181-8-03-22-3, od 15. travnja.2022. godine.

KAMICAK

*Početna cijena predstavlja mjesečni iznos zakupnine u eurima, bez PDV-a

II

Grad Sinj je dana 19. ožujka 2024. godine donio Odluku KLASA:372-01/24-01/3, URBROJ: 2181-8-03-24-2 kojom se društvu KAMIČAK d.o.o. suglasnost za davanje u zakup poslovnog prostora a to temeljem Ugovora o upravljanju i održavanju sportskih objekata Grada Sinja, KLASA:940 -01/20-02/1, Urbroj:2181-8-03-22-3, od 15. travnja. 2022. godine.

III

Natjecatelj je dužan uplatiti jamčevinu za poslovni prostor u dvostrukom iznosu početnog mjesečnog iznosa zakupnine (285,16 eura + PDV), u korist Kamička d.o.o., na broj računa IBAN: HR7924070001100573629, poziv na broj: HR00 1021 – OIB.

IV

Poslovni prostor koji je predmet ovog natječaja daje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina.

V

Pravo na sudjelovanje na javnom natječaju imaju fizičke osobe-obrtnici, državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

VI

Natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda.

Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni natječaj za zakup prostora ( sportske kantine) u sastavu Upravne zgrade “NK Glavice”, Glavice 167 B, Sinj- ne otvarati“ na adresu: Kamičak d.o.o., Luka 7, 21230 Sinj, i traje 8 dana od dana objave Obavijesti na oglasnoj ploči tvrtke Kamičak d.o.o., Slobodnoj dalmaciji i internetskom portalu Ferata.Ponuđena visina zakupnine treba biti izražena u eurima.Nepravodobne i nepotpune ponude se neće uzimati u obzir i neće se razmatrati. Ponude stigle nakon roka neće se otvarati i bit će vraćene ponuditeljima.

VII

Ponuda mora sadržavati:

• naziv obrta, ime i prezime vlasnika obrta, OIB, MB obrta (ako je ponuditelj fizička osoba – obrtnik),
• tvrtku/naziv, adresu sjedišta, OIB i MB pravne osobe, ime i prezime te OIB osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe (ako je ponuditelj pravna osoba),
• oznaku / redni broj poslovnog prostora koji se daje u zakup te opis djelatnosti koju će natjecatelj obavljati u poslovnom prostoru,
• broj računa ponuditelja s nazivom banke kod koje je isti otvoren radi povrata jamčevine,
• ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Uz prijavu se prilaže:
• preslika važeće osobne iskaznice, ako je ponuditelj fizička osoba (obrtnik), odnosno presliku važeće osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje, ako je ponuditelj pravna osoba,a ukoliko ponudu u ime ponuditelja daje opunomoćenik, i punomoć za zastupanje,
• izvornik ili ovjereni preslik obrtnice iz koje mora biti vidljivo da je obrtnik registriran za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se daje u zakup, ako je ponuditelj fizička osoba – obrtnik,
• izvornik ili ovjereni preslik Rješenja nadležnog Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili Izvadak iz sudskog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se daje u zakup, te ime i prezime osobe zakonskog zastupnika pravne osobe, ako je ponuditelj pravna osoba,
• dokaz o uplaćenoj jamčevini za poslovni prostor u iznosu od 570, 32 eura +PDV,
• izvornik ili ovjerenu presliku BON- a 1 (samo za pravne osobe), ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti,
• izvornik ili ovjerenu presliku BON 2 za pravne osobe
• dokaz o prvenstvenom pravu osoba temeljem važećeg Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, za osobe koje takvo pravo žele ostvariti,
• potvrda da ponuditelj nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Sinju, dokaz o podmirenim ostalim troškovima koji proizlaze iz korištenja prostora (voda, struja i dr.), a koji ne smiju biti stariji od 30 dana od dana otvaranja javnih ponuda,
• potvrda Porezne uprave o izmirenju obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno stavku 2. članka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine broj: 125/11, 64/15, 112/18 ),
• izjavu ponuditelja, a za pravne osobe odgovorne osobe, kojom isti potvrđuje, ukoliko njegova ponuda za zakup poslovnog prostora bude najpovoljnija, da će dostaviti jednu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na prvi veći iznos od 12 mjesečnih zakupnina postignutih na natječaju, a radi osiguranja plaćanja zakupnine. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj i odgovorna osoba ponuditelja osobno, ne dostave navedene zadužnice smatrat će se da je ponuditelj odustao od zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora, te mu se uplaćena jamčevina neće vratiti,
• rok valjanosti ponude,
• podatke za potpisnika ugovora o zakupu poslovnog prostora,
• izjavu ponuditelja i odgovorne osobe ponuditelja osobno da prihvaća sve opće i posebne uvjete natječaja,
• izjavu kojom potvrđuje da je upoznat sa stanjem i površinom poslovnog prostora za koji se natječe, te da nema na navedeno nikakvih primjedbi,
• izjavu ponuditelja da je suglasan da se podnošenjem prijave na natječaj mogu prikupljati, obraditi i koristiti njegovi osobni podaci u svrhu za koju su prikupljeni, uz tražene priloge i za javnu objavu na internetskim stranicama i u „Službenom glasilu Grada Sinja“, a sve sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („NN“ 42/2018) .

Potvrde ne smiju biti starije od 30 dana od objave javnog natječaja.

VIII

Ponude će se javno otvarati u prostorijama tvrtke Kamičak d.o.o, Sinj, Luka 7, dana 30. travnja 2024. godine, u 12,00 sati.

Otvaranju ponuda mogu pristupiti natjecatelji, odnosno njihovi punomoćnici, uz predočenje valjane punomoći za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika), ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati istom. Punomoćnik natjecatelja je dužan dostaviti punomoć Povjerenstvu za provedbu natječaja za zastupanje najkasnije do otvaranja ponuda.

IX

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

X

Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja, na prijedlog Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora, donosi direktor Kamička d.o.o.

XI

Najpovoljnijem ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ostalim natjecateljima uplaćena jamčevina se vraća u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu. Smatrat će se da je ponuditelj odustao od sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora ukoliko prilikom potpisivanja ugovora kod javnog bilježnika ne pruži sredstva osiguranja (dostavi navedenu zadužnicu po izjavi danoj u ponudi na natječaj), te mu se uplaćena jamčevina neće vratiti.

XII

Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene temeljem članka 132. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („NN“ 121/17, 98/19, 84/21), ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, osim u slučajevima iz stavka 5. navedenog članka, odnosno za vrijeme dok traje zakup drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren.

XIII

Zakupnicima koji sklope ugovor na temelju prava prvenstva iz točke XII ovog natječaja, neće se odobriti zajednički zakup, niti davanje dijela poslovnog prostora u podzakup.

XIV

Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima u roku 8 dana od dana donošenja odluke, a s najpovoljnijim ponuditeljem ugovor će biti sklopljen najkasnije u roku 30 dana od dana primitka obavijesti o donošenju zaključka Direktora o prihvatu ponude ili će u slučaju ne sklapanja ugovora izgubiti pravo na povrat jamčevine. Ugovorom će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora kao i namjena te povećanje ili smanjenje zakupnine koje može uslijediti tijekom trajanja zakupa prema odluci Direktora.

XV

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika na trošak zakupnika.
Kamičak d.o.o., se obvezuje poslovni prostor predati u posjed izabranom zakupniku u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

XVI

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetog dana u mjesecu, a u slučaju zakašnjenja zakupodavac ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.
Zakupnik poslovnog prostora je u obvezi započeti s plaćanjem ugovorene zakupnine danom zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

XVII

Poslovni prostor se daje u viđenom stanju te ukoliko izabrani ponuditelj nije iskoristio pravo da pregleda poslovni prostor u tijeku natječaja ili nije bio informiran o tome tko koristi prostor, u slučaju odustanka gubi pravo na povrat jamčevine.

XVIII

Troškovi uređenja poslovnog prostora i privođenje istog ugovorenoj namjeni spadaju na teret zakupnika bez prava na povrat uloženih sredstava.

Svi ostali troškovi korištenja poslovnog prostora (zajedničkih uređaja i obavljanja usluga u zgradi, struje, vode, komunalne i druge naknade, zajedničke pričuve i sl.) kao i tekuće održavanje poslovnog prostora spadaju na teret zakupnika.

U slučaju obavljanja u zakupljenom poslovnom prostoru, zakupnik je dužan prije početka obavljanja djelatnosti samostalno i o svom trošku ishoditi od nadležnih upravnih tijela Minimalne tehničke uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti te ostale potrebne suglasnosti, uvjete i potrebnu dokumentaciju prema važećim propisima pri čemu eventualna nemogućnost ishođenja navedenog ne povlači za sobom nikakvu odgovornost za društvo KAMIČAK d.o.o. niti predstavlja razlog za raskid ugovora o zakupu.

XIV

Ugovor o zakupu prestaje na način propisan Zakonom i Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Grada Sinja.

Ugovor o zakupu sadržavati će odredbe kojim društvo KAMIČAK d.o.o. može jednostrano otkazati ugovor o zakupu ukoliko zakupnik ne bude ispunjavao preuzete ugovorne obveze a što se posebno odnosi ali ne ograničuje na obvezu plaćanja zakupnine ili troškova korištenja poslovnog prostora, korištenje poslovnog prostora protivno ugovorenoj namjeni ili nanošenjem štete.

XX

Direktor zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja po provedenom natječajnom postupku ne prihvati nijednu od zaprimljenih ponuda.

XXI

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na tel: 021/821-514 od 12-14 sati svakog radnog dana.

U Sinju, 16. travnja. 2024. godine
Toni Jurić-Šolto, direktor

KAMICAK ZAGLAVLJE

ferata@ferata.hr
0997370409