mel

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje razvojnih projekata u turizmu

Autor/ica
Objavljeno: 1 ožujka, 2024
euro novac

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za turizam, pomorstvo i promet objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2024. godini.

Korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije, koji se mogu dobiti bespovratnu potporu samo za jedan projekt.

Splitsko-dalmatinska županija će bespovratna financijska sredstva dodjeljivati za sufinanciranje sljedećih razvojnih projekata:

– razvoj javne turističke infrastrukture (pod javnom turističkom infrastrukturom, u smislu ovog Programa, smatra se javna infrastruktura koja na području turističke destinacije izravno ili neizravno utječe na razvoj turizma i turističke ponude sukladno Pravilniku o javnoj turističkoj infrastrukturi

– turistička valorizacija kulturnih i povijesnih sadržaja te jedinstvene autohtone arhitekture i povećanje njihove turističke atraktivnosti (objekti devastirane kulturne i povijesne baštine koji će se valorizirati kroz turizam kao objekti javne infrastrukture: muzeji, tematske kuće, javni prostori za događanja, etno-eko sela i sl.)

– razvoj infrastrukture aktivnog turizma (stijene za penjanje, sportsko-rekreativna i adrenalinska infrastruktura u funkciji aktivnog turizma)

– ostali razvojni projekti kojima se unaprjeđuje turistička infrastruktura i turistička resursna osnova, a doprinose razvoju konkurentnosti turizma Splitsko-dalmatinske županije (turistički informativni centri, interpretacijski centri, višenamjenski objekti, centri/dvorane za održavanje specijaliziranih ugostiteljsko-turističkih obrazovnih programa, izložbi i drugih događanja, imovina u vlasništvu jedinica lokalne samouprave koja bi se valorizirala kroz turizam, izdvajanje šume i šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske za prenamjenu zemljišta u turističke zone i sl.).

Bespovratna sredstva odobravat će se za sufinanciranje sljedećih aktivnosti u okviru projekta:

– izradu projektne dokumentacije:

  1. tehničke projektne dokumentacije (idejni/glavni/izvedbeni projekt, troškovnik, aktivnosti vezane za ishođenje lokacijske odnosno građevinske dozvole sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 53/13, 65/17, 14/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zakonu o gradnji (“Narodne novine”, broj 53/13, 20/17, 39/19 i 125/19), odnosno primjenom Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  1. studije za realizaciju pojedinih/konkretnih projekata (studija zaštite okoliša, predstudija i studija isplativosti ulaganja i dr.)
  1. pripremu ostale natječajne dokumentacije koja nedostaje investicijskom projektu javne turističke infrastrukture, a neophodna je za kandidiranje projekata za korištenje sredstava iz fondova Europske unije i nacionalnih fondova te za financiranje preostalog dijela sufinanciranja u slučaju pozitivne odluke o odobrenju sredstava fondova Europske unije i nacionalnih fondova

– izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju, uređenje i opremanje objekata javne turističke infrastrukture

– sufinanciranje naknade za izdvajanje šume i šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske za prenamjenu zemljišta u turističke zone.

 

Prihvatljivi troškovi su:

  1. troškovi izrade projektne dokumentacije
  2. troškovi izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije, uređenja i opremanja objekata javne turističke infrastrukture
  3. troškovi naknade za izdvajanje šume i šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske za prenamjenu zemljišta u turističke zone

 

Splitsko-dalmatinska županija sufinancira:

– do 75% prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta za jedinice lokalne samouprave koje se nalaze na području zaleđa Splitsko-dalmatinske županije

– do 60% prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta za jedinice lokalne samouprave koje se nalaze na otocima Splitsko-dalmatinske županije

– do 50% prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta za jedinice lokalne samouprave koje se nalaze u priobalju Splitsko-dalmatinske županije

 

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave na službenoj web stranici Splitsko-dalmatinske županije (www.dalmacija.hr).

ferata@ferata.hr
0997370409