mel

Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi i sportu Općine Hrvace za 2024. godinu

Autor/ica
Objavljeno: 13 veljače, 2024

Općinski načelnik Općine Hrvace donio je 13. veljače 2024. Odluku o raspisivanju Javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi i sportu Općine Hrvace za 2024. godinu.

U Proračunu Općine Hrvace za 2024. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programa i/ili projekata udruga u kulturi i sportu namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture i sportu sukladno programu javnih potreba u kulturi Općine Hrvace za 2024. godinu.

Općina Hrvace poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja kulture,sporta i civilnog društva da se prijave na financijsku podršku projekata i programa koji doprinose razvoju javnih potreba Općine Hrvace.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program i/ili projekt za sljedeća prioritetna područja:
• kultura – ukupno raspoloživa sredstva iznose 75.600,00 EUR
• sport – ukupno raspoloživa sredstva iznose 149.170,00 EUR

Najmanji iznos sredstava za financiranje po programu i/ili projektu je 700,00 EUR, a najveći iznos je 130.000,00 EUR. Okvirni broj programa i/ili projekata koji će se financirati iznosi 30.

Sufinancirat će se:
• Programi/projekti poticanja i unapređenja kulturno-umjetničkog amaterizma;
• Programi/projekti poticanja jednodnevnih i višednevnih manifestacija u kulturi;
• Programi/projekti poticanja socijalne skrbi i humanitarne zaštite;
• Programi/projekti poticanja obilježavanja Domovinskog rata;
• Programi/projekti u sportu i rekreaciji;
• Programi/projekti brige o osobama s posebnim potrebama u kulturi i sportu;
• Programi projekti ostalih udruga i neprofitnih organizacija koje svojim aktivnostima promiču i opće vrijednosti od interesa za Općinu Hrvace.

Prijavu projekta na Javni natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog poziva, koja je programski usmjerena na rad u području navedenih društvenih djelatnosti što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Hrvace te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. Općina Hrvace će navedene podatke provjeriti uvidom u Registar udruga republike Hrvatske i Registar neprofitnih organizacija.

Općina Hrvace neće financirati programe i projekte organizacija koji se financiraju po posebnimpropisima, vjerskih i političkih organizacija te organizacija civilnog društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom o financiranju javnih potreba Općine Hrvace.

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
• Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni, i to:
• Obrazac B1. Opći podatci o prijavitelju,
• Obrazac B2. Opis programa ili projekta,
• Obrazac B3. Proračun programa ili projekta,
• Obrazac B4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
• Obrazac B5. Izjava o nekažnjavanju.

Obrasci izvještavanja po završetku programa ili projekta a najkasnije do 31. siječnja 2025. godine:
• Obrazac C1. Opisno izvješće o provedenom programu ili projektu,
• Obrazac C2. Financijsko izvješće provedenog programa ili projekta.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 7 dana od dana javne objave ovog Javnog poziva.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su dostupni na mrežnim stranicama Općine Hrvace i na kraju ove objave. Svi propisani obrasci moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Općine Hrvace) na sljedeću adresu: Općina Hrvace, Hrvace 310, 21233 Hrvace.

Natječajnu dokumentaciju moguće je poslati i elektroničkim putem na službenu elektroničku poštu Općine; procelnica@opcina-hrvace.hr. Ukoliko se dokumentacija predaje elektroničkim putem svi propisani obrasci moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa ili projekta te se na zahtjev Općine Hrvace dostavljaju u izvorniku.

Pravo na podnošenje prijave na Natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Općini Hrvace (nije dostavio opisno i financijsko izvješće o utrošku sredstava) u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u Općine Hrvace u prethodnoj kalendarskoj godini.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrditi prednost prijavljenog projekta/programa su:
• vrijednost projekta u odnosu na društvenu korist
• usmjerenost prema potrebama korisnika s područja Općine Hrvace i njihova uključenost u razvoj i praćenje,
• novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema (naročito s područja Općine Hrvace),
• upravljanje i koordiniranje volonterima, izobrazba volontera i razvoj volonterskih programa, provedba volonterskih pilot programa,
• suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Općine Hrvace;
• osigurani resursi za provedbu projekata/programa,
• uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata iz područja društvenih djelatnosti financiranih od Općine Hrvace (npr. broj posjetitelja, broj korisnika, itd.),
• financiranje iz drugih izvora (SDŽ, nadležnih ministarstava, zaklada, EU fondova, privatnih donatora i sl.),
• usklađenost s terminima održavanja manifestacija od posebne važnosti za Općinu Hrvace,
• vjerojatnost da se korist od programa ili projekta nastavi i po isteku potpore,
• promocija programa ili projekta u javnosti

Kriterij vrijednosti projekta u odnosu na društvenu korist iznosi 30% ukupnog broja bodova dok ostali kriteriji zbrojno iznose 70% ukupnog broja bodova.

Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa, donošenja odluke o financiranju projekata ili programa i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su projekti ili programi prihvaćeniza financiranje mora biti dovršeno u roku od 15 dana,računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava programa ili projekta.

Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se, na njihov zahtjev, u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja omogućiti uvid u ocjenu njihovog programa ili projekta uz pravo Općine da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt. Općina Hrvace će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti pravo na prigovor. Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hrvace u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, donosi Načelnik Općine. Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti telefonom 021/829-005 ili slanjem upita na adresu elektronske pošte: procelnica@opcinahrvace.hr

Javni poziv
B1 Opći podaci o prijavitelju
B2 Opis programa ili projekta
B3 Proračun programa ili projekta
B4 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
B5 Izjava o nekažnjavanju
C1 Obrazac opisnog izvještaja projekta
C2 Obrazac financijskog izvještavanja

ferata@ferata.hr
0997370409