DANI_ALKE mel PM SOLAR

Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu Općine Dicmo za 2023. godinu

Autor/ica
Objavljeno: 15 ožujka, 2023
grb dicmo

Na temelju članka 6. Uredbe o mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine” broj 26/2015 i 37/2021), članka 11. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 3/2023), te članka 27. Statuta Općine Dicmo („Službeni glasnik Općine Dicmo” broj 5/2022 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Dicmo, raspisuje


Javni poziv za financiranje  javnih potreba u sportu
Općine Dicmo u 2023. godini

 

Općina Dicmo poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području sporta da se prijave za financijsku podršku projektima, programima, aktivnostima i manifestacijama koji doprinose zadovoljenju javnih potreba Općine Dicmo u sportu.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

 • Sport 

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 11.952,19 EUR

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 300,00 EUR, a najveći iznos po pojedinom projektu je 6.700,00 EUR.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 15.04.2023. godine

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta/programa u sklopu ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Sufinancirat će se provedba sljedećih projekata/programa:

– poticanje i promicanje sporta

– provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata

– sportska priprema, natjecanja

– sportsko-rekreacijske aktivnosti građana

– organizacija sportskih događanja i manifestacija

– sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Prijavu programa/projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje godinu dana u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog poziva, koja je programski usmjerena na rad u području sporta što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Dicmo te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni i to:
 • Obrazac opisa programa ili projekta
 • Obrazazac proračuna programa ili projekta
 • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora
 • Obrazac ocjene kvalitete programa ili projekta
 • Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta

Prilozi:

 • Dokaz o registraciji
 • Potvrda nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijave nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja (elektronički zapis ili original, ne stariji od 30 dana od zadnjeg dana za dostavu ponude)
 1. Obrasci financijskog izvještavanja po završetku projekta ili programa
 • Obrazac opisnog izvješća o provedenom programu ili projektu
 • Obrazac financijskog izvješća provedenog programa ili projekta


Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Općine Dicmo (www.dicmo.hr) zajedno s ovim Javnim pozivom. Svi propisani obrasci moraju biti potpisani i ovjereni od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnici Općine Dicmo ) na sljedeću adresu:


Općina Dicmo
Dicmo Kraj 43, 21232 Dicmo

Prijava na  Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu Općine Dicmo u 2023. godini

– NE OTVARATI –

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu Općine Dicmo u 2023. godini.

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni  poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@dicmo.hr, najkasnije 15 dana prije isteka natječaja.

 

KLASA:  402-01/23-01/1
URBROJ:2181-21-02-23-1

Dicmo Kraj, 15. ožujka 2023. godine

                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK
Petar Maretić, v.r.

Obrasci:

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračuna programa ili projekta

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora

Obrazac ocjene kvalitete programa ili projekta

Obrazac opisnog izvješća o provedenom programu ili projektu

Obrazac financijskog izvješća provedenog programa ili projekta

Temeljni akt – Pravilnik o financiraju javnih potreba Općine Dicmo (Službeni glasnik Općine Dicmo broj 3/2023)

Strateški dokument – Zakon o sportu ( “Narodne novine” broj 141/2022 )

 

ferata@ferata.hr
0997370409