mel

Odluka o potrebi obavljanja privremenih poslova vezanih uz upravljanje projektom koji se financira iz sredstava Europske unije, Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.(PULJP) „Zaželi dobro“

Autor/ica
Objavljeno: 20 ožujka, 2024
grad sinj grb

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 28. st.1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), članka 52. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja, 2/21) i Odluke o financiranju KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine, Gradonačelnik Grada Sinja, Miro Bulj, dana 19. ožujka 2024. godine, donosi

ODLUKU

-o potrebi obavljanja privremenih poslova vezanih uz upravljanje projektom koji se financira iz sredstava Europske unije, Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.(PULJP) „Zaželi dobro“,“ na određeno vrijeme u trajanju od 34 mjeseca

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se potreba za obavljanjem privremenih poslova vezanih uz upravljanje projektom koji se financira iz sredstava Europske unije na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021- 2027. „Zaželi dobro“ Kodni broj: SF.3.4.11.01.0123 od 14. ožujka 2024. godine.

Članak 2.

Za poslove projekta „Zaželi dobro“ iz čl. 1 ove Odluke, u Ured Grada, Grada Sinja, zaposlit će se 1 osoba na određeno vrijeme od 34 mjeseca, odnosno najkasnije do 14. siječnja 2027. godine, uz probni rad od tri mjeseca radi obavljanja privremenih poslova u provođenju projekta i za vrijeme ugovorenog trajanja projekta.

Članak 3.

U Grad Sinj, Ured Grada radi obavljanja privremenih poslova u provođenju projekta „Zaželi dobro“, objavit će se O G L A S za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 34 mjeseca, odnosno najkasnije do 14. siječnja 2027. godine, uz probni rad od tri mjeseca, za sljedeće radno mjesto i uvjete kako slijedi:

1) viši stručni suradnik- voditelj projekta „Zaželi dobro“- 1 izvršitelj (m/ž)

Upravlja ljudskim, materijalnim i financijskim i vremenskim resursima u svrhu provedbe projekta, izrađuje izvještaje o provedbi projektnih aktivnosti i financijske izvještaje. Brine o cjelokupnoj organizacijskoj, funkcionalnoj i tehničkoj provedbi projekta i surađuje s partnerima na projektu. Izrađuje i podnosi Zahtjev za nadoknadom sredstava i ostalih dokumenata, organizira promocije i informiranja o projektu, vrši nadzor nad radom pomoćnika voditelja, kao i nadzor nad financijama, provodi nabave za kućne potrepštine i druge nabave.
Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih rukovoditelja.

Za mjesto pod točkom 1. kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

  • magistar struke ili stručni specijalist struke s područja društvenih znanosti;
  • najmanje jedna godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (obvezno iskustvo u obavljanju poslova na provedbi najmanje 1 EU sufinanciranog projekta);
  • poznavanje rada na računalu;
  • znanje engleskog jezika;
  • vozačka dozvola B kategorije;
  • položen državni stručni ispit.

Članak 4.

Na provedbi projekta Zaželi dobro“ u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“. i odabranog projekta za financiranje „Zaželi dobro“, voditelj projekta obavljat će 100% radnog vremena na provedbi projekta .

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje.

Oglas

Gradonačelnik
Miro Bulj

ferata@ferata.hr
0997370409