svabo

Održana 2. online radionica ‘Jačanje kapaciteta OCD-a za izgradnju partnerstva koristeći modele suradnje utemeljene na metodologiji quadruple helix’

Autor/ica
Objavljeno: 8 rujna, 2021
lenta socialbiz cerura

Centar za ruralni razvoj CERURA HR provodi projekt „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ kodni broj UP.04.2.1.06.0054 koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta je od 31.10.2020. do 31.10.2023. godine.

Opći cilj projekta: Jačati kapacitete organizacija civilnoga društava uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj Republike Hrvatske.

Dana 01.09.2021. godine s početkom u 12.00 h u sklopu projektnog elementa 1. „Jačanje partnerstva organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže“ održana je 2. online radionica „Jačanje kapaciteta OCD-a za izgradnju partnerstva koristeći modele suradnje utemeljene na metodologiji quadruple helix“.

Cilj radionice bio je predstaviti temu – “Mjerenje kapaciteta dionika“.

Po završetku radionice sudionici su usvojili sljedeća znanja:
Tko su zapravo naši dionici?
Što su to kapaciteti dionika, kako i mjeriti i što nam svima nedostaje?
Koji su relevantni natječaji na koje se možemo prijaviti?

Dionik može biti svaka osoba, skupina osoba, institucija, udruga ili tvrtka koja se može uključiti u pripremu i provedbu našeg projekta (izravno ili neizravno) ili na određen način može imati utjecaja na projekt bilo da je taj utjecaj pozitivan ili negativan.

U društvenom poduzetništvu dionici mogu biti: organizacije civilnog društva, znanstvena i obrazovna zajednica, trgovačka društva i obrti, udruge i zadruge, državna i javna uprava, jedinice lokalne i regionalne samouprave, ustanove, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, te ostala zainteresirana javnost.

Suradnja s dionicima je važna za osnaživanje zajednice, demokratsko donošenje odluka, odgovornost prema okolišu/zajednici, za mjerenje društvenog utjecaja, vođenje komercijalnim, društvenim i ekološkim ciljevima i sl.

Upravo zbog navedenog sve veći značaj danas se pridodaje postupku analize dionika. Ovim postupkom identificiraju se potencijalni dionici, vrši se njihova analiza, nakon čega se izrađuje komunikacijski plan i dugoročna platforma za suradnju s istima.

Glavni cilj postupka analize dionika je utvrditi koji su to pojedinci, skupine i organizacije koje bi mogle dati svoj doprinos u realizaciji projekata, kakva su njihova očekivanja i razina rizika za planirani projekt.

Kako bi se identificirali oni dionici koji mogu dati svoj doprinos u planiranju i realizaciji projekta potrebno je izmjeriti njihove kapacitete.

Kapaciteti dionika obuhvaćaju sva znanja, vještine, procese, organizaciju i institucijsku memoriju. Primjerice, kapaciteti društvenih poduzetnika mogu biti veličina društvenog poduzetnika i način na koji djeluje, način motiviranja i angažiranja dionika, ključna znanja za vođenje procesa/projekata i sl.

Za mjerenje kapaciteta dionika koriste se razni alati, pri čemu se najkvalitetnija analiza dobije koristeći kombinaciju različitih alata. Među njima najvažniji su:

Analiza dokumenata (planovi, strateški dokumenti, financijski izvještaji, projekti u tijeku, završeni projekti, informacije na webu…)
Upitnik kako bi se dobili vjerodostojni i nepristrani podatci
Anketa kako bi se saznali podatci o stavovima, mišljenjima, preferencijama i interesima dionika i javnosti
Intervju kako bi se ostvario unaprijed određeni cilj prikupljanja podataka i procjene uspješnosti kapaciteta dionika.
Promatrajući OCD-ove kao dionike uviđa se nedostatak sljedećih kapaciteta:
Slabi kapaciteti za pripremu i provedbu EU projekata
Slaba suradnja OCD-a s dionicima
Slaba koordinacija, praćenje i rješavanje potreba/izazova OCD-a
Nedostatno financiranje
Slaba opremljenost udruga i dr.

Kako bi se poboljšali njihovi kapaciteti u sklopu Europskog socijalnog fonda dostupni su natječaji i za OCD-ove kao moguće prijavitelje projekata. Jedan od od takvih natječaja je primjerice „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice (obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje).

U okviru ovog poziva dostupna su sredstva za organiziranje aktivnosti izobrazbe u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava, u području zakonodavnog okvira za djelovanje OCD-ova, za unaprjeđivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja, za učinkovito rješavanje potreba ranjivih skupina, postupanje u slučajevima kriznih situacija, prilagodnu OCD-a kao poslodavca za online poslovanje, radionice i tečajevi za prekvalifikacije socijalnih skupina.

Prilikom planiranja projekta OCD treba analizirati svoje kapacitete i kapacitete drugih dionika koji bi mogli dati svoj doprinos u realizaciji projekta. Projekt podrazumijeva organizacijski oblik realizacije poslova kojima se unaprijed planiranim aktivnostima u zadanom roku i s definiranim resursima treba postići specifičan cilj kojim se ostvaruje pozitivna promjena. Zbog toga je jako bitno kvalitetno balansirati projektnim ograničenjima:
Resursi (novac, ljudi)
Ciljevi (rezultati, kvaliteta)
Rokovi (raspored aktivnosti u vremenu)

Kako bi se prevladala navedena ograničenja prijavitelj u svoj projekt treba uključiti i ostale dionike za koje smatra da njihovo uključivanje dovodi do kvalitetnijeg upravljanja projektnom i realizacije projektnih ciljeva.

Upravo zbog navedenog očituje se važnost usvajanja i korištenja metodologije mjerenja kapaciteta dionika, koja je predstavljena ovom radionicom budući da ista omogućava rješavanje teškoća uslijed nedostatnih financijskih sredstava, porast znanja o pokretanju, upravljanju i održivosti poslovanja, smanjenje prevelike ovisnosti o donacijama i financiranju od strane javnog sektora, unaprjeđenje sudjelovanja svih dionika u procesu donošenja odluka na lokalnim razinama, osiguranje održivosti društvenih usluga, podupiranje razvoja i značaja društvenih inovacija za društveno-ekonomski razvoj, razvijanje društvenog poduzetništva kao poluge društvenog razvoja i smanjenja siromaštva, povećanje udjela zaposlenih u organizacijama civilnoga društva, te povećanje umreženost hrvatskih OCD-a na europskoj razini i unaprjeđenje suradnje hrvatskih i europskih OCD-a na zajedničkim projektima.

Na radionici je prisustvovalo oko 50 sudionika.

Više o projektu u uredu u Brnazama 410 i na stranici: www.socialbiz.cerura.hr
Više o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.h

lenta socialbiz cerura
Print Friendly, PDF & Email

Na vrh