bulj
hdz banner
sdp
Banner Ivan Sipic
Nezavisna lista mladih dicmo

Održana 3. online radionica ‘JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA ZA MEĐUSEKTORSKU SURADNJU S AKADEMSKOM ZAJEDNICOM, SOCIJALNIM PARTNERIMA, USTANOVAMA, DONOSITELJIMA ODLUKA I GOSPODARSKIM SEKTOROM’

Autor/ica
Objavljeno: 12 travnja, 2021
cerura

Centar za ruralni razvoj CERURA HR provodi projekt „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ kodni broj UP.04.2.1.06.0054 koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta je od 31.10.2020. do 31.10.2023. godine.

Opći cilj projekta: Jačati kapacitete organizacija civilnoga društava uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj Republike Hrvatske.

Ciljne skupine projekta su: 50 organizacija civilnoga društva, Socijalni partneri: 30 poduzetnika i  4 sindikata; Hrvatski zavodi za zapošljavanje (10) i Centri za socijalnu skrb (10); 20 jedinica lokalnih i regionalnih samouprava te 5 znanstvenih organizacija.

Dana 08. travnja 2021. godine s početkom u 12.00 sati u sklopu elementa 1. „Jačanje partnerstva organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže“ održana je 3. online radionica „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za međusektorsku suradnju s akademskom zajednicom, socijalnim partnerima, ustanovama, donositeljima odluka i gospodarskim sektorom“. Cilj radionice bio je predstaviti Strategiju razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Nacionalna strategija za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine definira osnovne ciljeve i aktivnosti za razdoblje 2015. -2020. godine kako bi se stvorio pravni, financijski i institucionalni okvir za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj, kao i sustave mjera i aktivnosti za razvoj društvenih poduzetnika. Cilj Strategije je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj, zakonodavnih i fiskalnih okvira, financijske i tehničke potpore društvenim poduzetnicima, definiranje kriterija i instrumenata za prepoznavanje, praćenje i razvoj društvenih poduzetnika, te izobrazbe na svim razinama radi prepoznavanja važnosti društvenog poduzetništva kao bitne komponente gospodarskog razvitka.

Društveno poduzetništvo može značajno doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva, posebice društvenoj koheziji, borbi protiv siromaštva i povećanom zapošljavanju, kreiranju novih proizvoda, konkurentnosti, očuvanju resursa, vrednovanju baštine i bioraznolikosti, te unapređenju kvalitete života kroz poslovanje za društvenu dobrobit. Europska unija je prepoznala značenje društvenog poduzetništva kao jednog od ključnih elementa u prevladavanju trenutačnih socijalnih i ekonomskih problema. Društveno poduzetništvo naslanja se na Strategiju Europa 2020, posebno na prioritet koji se odnosi na uključiv rast.

Strategija izlaže temeljne informacije i odrednice za budućnost društvenog poduzetništva. Prva dva poglavlja donose pregled povijesti i iskustva društvenog poduzetništva u Europi i Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na metodologiju izrade Strategije. Treće poglavlje predstavlja osnovne i posebne ciljeve Strategije. SWOT analiza ukazuje na osnovne snage i slabosti u provedbi Strategije. Najvažniji dio čine mjere i planirane aktivnosti s definiranim nositeljima, sunositeljima, rokovima, sredstvima i pokazateljima potrebnim za nadzor razvoja Strategije. Na kraju dokumenta predstavljena je financijska tablica planiranih sredstava za razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2015.-2020. godine, te su navedeni članovi/ce Radne skupine koja je radila na izradi ovog dokumenta.

Tijekom radionice doc. dr. sc. Danijel Baturina prezentirao je Strategiju (dokumenti, organizacije, događanja, financiranje, analize). Strategija je predstavljena kao ključni dokument (Radna skupina za razvoj strategije se formirala 2013. godine i sadržavala je 44 člana; Vlada RH na 226. sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine usvojila je Strategiju razvoja društvenog poduzetništva u RH za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Predstavljeni su kriteriji prepoznavanja društvenih poduzetnika:

1.Društveni poduzetnik ostvaruje ravnotežu društvenih, okolišnih i ekonomskih ciljeva poslovanja,

2.Društveni poduzetnik obavlja djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružanja usluga ili obavlja umjetničku djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unapređenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini,

3. Društveni poduzetnik stvara novu vrijednost i osigurava financijsku održivost na način da u trogodišnjem razdoblju poslovanja najmanje 25% godišnjeg prihoda planira ostvariti ili ostvaruje obavljanjem svoje poduzetničke djelatnosti,

4. Društveni poduzetnik najmanje 75% godišnje dobiti, odnosno višak prihoda ostvaren obavljanjem svoje djelatnosti ulaže u ostvarivanje i razvoj ciljeva poslovanja, odnosno djelovanja,

5. Društvenog poduzetnika odlikuje dobrovoljno i otvoreno članstvo te autonomija poslovanja, odnosno djelovanja,

6. Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijelo javne vlasti ne može biti isključivi osnivač društvenog poduzetnika,

7. Društvenog poduzetnika odlikuju demokratski način odlučivanja (uključenost dionika u transparentno i odgovorno upravljanje), odnosno odlučivanje nije isključivo vezano uz vlasničke udjele ili članske uloge već obuhvaća ključne dionike: radnike, članove, korisnike ili potrošače te suradničke organizacije,

8. Društveni poduzetnik prati i vrednuje svoje društvene, ekonomske i okolišne učinke i utjecaj te rezultate vrednovanja koristi u planiranju svog daljnjeg poslovanja i vodi računa o njihovu poboljšanju,

9. Društveni poduzetnik u slučaju kada prestaje obavljati djelatnost, svojim općim aktima ima definiranu obvezu svoju preostalu imovinu, nakon pokrića obveza prema vjerovnicima i pokrića gubitka iz prethodnog razdoblja, prenijeti u vlasništvo drugog društvenog poduzetnika s istim ili sličnim ciljevima poslovanja, ili u vlasništvo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja će je upotrijebiti za razvoj društvenog poduzetništva), evidencije društvenih poduzetnika, opći cilj (uspostava poticajnog okruženja za promicanje i razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj kako bi se smanjile regionalne razlike i osiguralo povećanje razine zaposlenosti, te pravednija raspodjela i upravljanje društvenim bogatstvom) i posebni ciljevi Strategije, uspostava i unapređenje zakonodavnog i institucionalnog okvira, uspostava financijskog okvira za učinkovit rad društvenih poduzetnika, promicanje važnosti i uloge društvenog poduzetništva kroz sve oblike obrazovanja, osiguranje vidljivosti uloge i mogućnosti društvenog poduzetništva (informiranje medija i javnosti o mogućnostima važnosti razvoja društvenog poduzetništva, promocija primjera dobre prakse društvenih poduzetnika kroz organizaciju javnih događanja, potpore inicijativama i projektima koji promiču društveno poduzetništvo u zajednici kroz (su)financiranje troškova produkcije promotivnih materijala i multimedijalnog prikaza društvenog poduzetništva, poticanje pojedinačnih i zajedničkih nastupa društvenih poduzetnika na tržištu te potporu i izgradnji zajedničkih proizvoda i usluga).

Također, tijekom radionice raspravljalo se o prednostima i nedostatcima Strategije (nejasno i neusuglašeno razumijevanje društvenog poduzetništva među dionicima, manjak kvalitetnog i jasnog zakonodavnog okvira vezanog uz društveno poduzetništvo, malen i nepovezan korpus znanja i programa izobrazbe za društveno poduzetništvo u formalnom obrazovnom sustavu), o etičnosti i promoviranju društvenih vrijednosti. U ovom projektu provesti će se znanstvena istraživanja u okviru elementa 3. „Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene“ (1. Analiza javnih politika u korelaciji s društvenim poduzetništvom; 2. Strategija društvenog poduzetništva – gdje smo). Predstavljeni su i primjeri dobre prakse raznih udruga, braniteljskih zadruga te sveučilišta. Većina sudionika radionice usuglasila se da Strategija nije razvila poticajno okruženje za razvoj društvenog poduzetništva u Hrvatskoj i samim svojim djelovanjem nije ga značajno unaprijedila. Socijalno poduzetništvo u Republici Hrvatskoj se probija u jako teškim i ograničavajućim uvjetima te unatoč nepovoljnim uvjetima pokušava rasti i djelom raste, a ne zapravo u sustavnoj potpori i jasnom prepoznavanju kojem  je trebala doprinijeti ova Strategija.

Na radionici je prisustvovalo oko 40- ak sudionika.

Više o projektu u uredu u Brnazama 410 i na stranici: www.socialbiz.cerura.hr

Više o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

cerura lenta

 

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh