mel VRLIKA LAKE PRAVO MISTO

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova u sklopu Projekta ‘Zaželi dobro’

Autor/ica
Objavljeno: 29 svibnja, 2024

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ
URED GRADA 

KLASA:112-01/24-01/13
URBROJ:2181-8-03-24-1

Sinj, 29. svibnja 2024. godine                                                                                                            zazeli logo

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021- 2027. „Zaželi dobro“ Kodni broj: SF.3.4.11.01.0123 od 14. ožujka 2024. godine, a u skladu s odredbama članka 28. i 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), Pročelnica Ureda Grada, Grada Sinja, dana 29. svibnja 2024. godine, raspisuje

 

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova u sklopu Projekta ‘Zaželi dobro’

Raspisuje se Oglas za prijam u službu u Grad Sinj, Ured Grada, na određeno vrijeme, radi obavljanja privremenih poslova u   sklopu Projekta ‘ZAŽELI DOBRO’, na radno mjesto:

1) viši referent-pomoćnik voditelja projekta ‘ZAŽELI DOBRO’ – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 32 mjeseci, odnosno najkasnije do 14. siječnja 2027. godine, uz probni rad od 3 mjeseca, radi obavljanja privremenih poslova.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN- om nije drugačije određeno.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

– sveučilišni ili stručni prvostupnik pravne struke,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (obvezno iskustvo na obavljanju poslova na provedbi najmanje 1 EU sufinanciranog  projekta);

– poznavanje rada na računalu;

– znanje engleskog jezika;

– vozačka dozvola B kategorije;

– položen državni stručni ispit.

Uvjet sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke, temeljem odredbe članka 35. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 74/10 i 125/14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN- a.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

–  životopis;

– dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice);

– presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom;

– izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati);

– presliku uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca;

–  presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl.) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

– običnu presliku potvrde nadležne institucije o aktivnom znanju engleskog jezika ili o toj činjenici vlastoručno potpisana izjava;

– običnu presliku certifikata o poznavanju rada na računalu koji se priznaje u zemljama Europske unije, ukoliko ga je podnositelj prijave stekao ili o toj činjenici vlastoručno potpisana izjava;

– običnu presliku vozačke dozvole iz koje je vidljivo posjedovanje B kategorije;

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje da je suglasan/na sa svim uvjetima oglasa te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog oglasa;

– presliku dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, ako ga je podnositelj prijave položio.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na određeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.

Uvjerenje  o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu na određeno vrijeme.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka objavljenog oglasa. Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan roka objavljenog oglasa.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnim zakonima; Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21) i Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva. Pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje se pod uvjetima koje propisuje posebni zakon.

Prilikom pozivanja na pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, kada pravo prednosti ovisi o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (primjerice: da radni odnos nije prestao krivnjom radnika), potrebno je dostaviti preslik dokaza o načinu prestanka prethodnog radnog odnosa.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti i dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na linku: https://branitelji. gov.hr/

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti i dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na linku:  https://branitelji.gov. hr/

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Oglasni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.

Na web-stranici Grada Sinja (www.sinj.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Sinja bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave se podnose na adresu: Grad Sinj, Povjerenstvo za provedbu oglasa (viši referent-pomoćnik voditelja projekta  ‘ZAŽELI DOBRO’), Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, u roku od osam dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Sinj. Prijave se mogu dostaviti i osobno, u zatvorenoj kuverti, u pisarnicu Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Pročelnica
Irena Mišević, dipl.iur.

ESF

ferata@ferata.hr
0997370409