mel

Općina Hrvace: Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš vjetroelektrane Zelovo

Autor/ica
Objavljeno: 25 siječnja, 2024

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA,
KOMUNALNE POSLOVE I INFRASTRUKTURU

KLASA: 351-02/24-0003/0003
URBROJ: 2181/1-10/12-24-0002
Split, 23.01.2024. godine

OGLAŠAVA JAVNU RASPRAVU
o Studiji o utjecaju na okoliš vjetroelektrane Zelovo, Splitsko-dalmatinska županija

Na temelju Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-351-03/22-08/31; URBROJ: 517-05-1-1-24-20 od 15.01.2024. godine), te članka 17., stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („NN“ 64/08) stavlja se na javnu raspravu predmetna Studija.

1. Javna rasprava u trajanju od trideset (30) dana provodit će se u razdoblju od 02. veljače do 02. ožujka 2024. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave, javni uvid u cjelovitu Studiju i ne-tehnički sažetak Studije, javnosti će biti omogućen u javnim prostorijama Općine Hrvace, Hrvace 310, Hrvace, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 – 13:00 sati.

3. Javno izlaganje održat će se dana 14.02.2024. godine (srijeda) s početkom u 11:00 sati u prostorijama Općinske vijećnice na adresi Hrvace 310, Hrvace, a na kojem će biti prisutni predstavnici nositelja zahvata i izrađivača Studije te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

4. Cjelovita Studija i ne-tehnički sažetak Studije bit će s danom početka javne rasprave objavljeni javnosti i zainteresiranoj javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti moći će se upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida iz točke 2. ovog Oglasa ili se za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno s posljednjim danom javne rasprave, 02.03.2024. godine, mogu dostaviti u pisanom obliku i to zemaljskom poštom na adresu Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, 21000 Split ili e-poštom na adresu: mladen.perisic@dalmacija.hr.

Sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

6. Ovaj oglas će se objaviti u dnevnom listu “Slobodna Dalmacija”, oglasnoj ploči i internetskoj stranici Splitsko – dalmatinske županije ( www.dalmacija.hr ) te na oglasnim pločama i internetskim stranicama stranici Općine Hrvace(www.opcina-hrvace.hr) i Općine Muć (www.muc.hr) i to najkasnije osam (8) dana prije dana određenog za početak javne rasprave.

ferata@ferata.hr
0997370409