mel

Općina Hrvace: Javni natječaj za prodaju zemljišta na području Općine Hrvace – GZ Vukove stine

Autor/ica
Objavljeno: 26 siječnja, 2024

Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 69/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09, 143/12 i 152/14) ), članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 153/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), i članka 47. Statuta Općine Hrvace („Službeni glasnik Općine Hrvace” br.1/18 i 9/20 ) i Zaključka Općinskog načelnika KLASA: 024-03/22-01/5, UR. BROJ: 2181-25-02-22-01 od 11. kolovoza 2022. godine, Općinski načelnik Općine Hrvace raspisuje slijedeći natječaj:

J A V N I    N A T J E Č A J

za prodaju zemljišta na području Općine Hrvace

– GOSPODARSKA ZONA „Vukove stine“-

1. Predmet prodaje je građevinsko vlasništvo općine Hrvace, položeno u k.o. Hrvace u Gospodarskoj zoni „Vukove stine“ i to kako slijedi:

.zem. 2808/5 k.o. Satrić površine 27.552 m2, č.zem. 2927 k.o. Hrvace površine 201 m2 i č.zem. 2928/34 k.o. Hrvace površine 1413 m2, a što u naravi predstavlja građevinske čestice u GZ Vukove stine i koje se po UPU Vukove stine odnose na

Prostornu figuru 7.

Građevna čestica 37 površine 2445 m2

Građevna čestica 38 površine 2500 m2

Građevna čestica 39 površine 4903 m2

Građevna čestica 40 površine 4945 m2

Građevna čestica 41 površine 2500 m2

Građevna čestica 42 površine 2445 m2

Građevna čestica 43 površine 4958 m2

Građevna čestica 44 površine 5000 m2

Ukupno: 29696 m2

 

2. Početna prodajna cijena za nekretnine iz toč. 1. ovog natječaja iznosi 3,00 EURA/m2 sukladno odluci Općinskog vijeća o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja zemljištem na području gospodarske zone „Vukove stine“ KLASA:024-01/23-04/11, UR. BROJ:2181-25-01- 23-1 od 9.ožujka 2023.god.

Početna cijena mora biti veća od početne cijene.

3. Pravo na natjecanje imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe.

4. Rok dostave Ponude je 15 (slovima: petnaest) dana od dana objave na web stranici Općine Hrvace. Ovaj natječaj objavit će se i na oglasnoj ploči Općine Hrvace te na web stranici portala „Ferata“.

5. Ponuda mora sadržavati:

Ime i prezime, odnosno naziv, OIB i adresu ponuditelja,

Oznaku građevinskog zemljišta na koje se odnosi ponuda,

Cijenu koja se nudi po 1 m2 zemljišta, odnosno ukupan iznos,

Rok plaćanja,

Dokaz o plaćenoj jamčevini

Preslik rješenja o upisu u sudski ili drugi pripadajući registar (ne stariji od 6 mjeseci),

Podaci o solventnosti (BON-2)

Poslovno-investicijski plan (opis dosadašnjeg i planiranog poslovanja na novoj lokaciji, strukturu i dinamiku ulaganja, opis djelatnosti koja će se obavljati, planirani broj zaposlenih, rok dovršetka izgradnje te početak obavljanja djelatnosti),

Rok valjanosti ponude,

Podatak o broju računa za eventualni povrat jamčevine.

Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta natječaja, kao i svih posljedica koje iz toga proizlaze.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

6. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 5 % od ukupne početne

cijene iz toč. 2. ovog Natječaja.

Uplatu jamčevine izvršiti na žiro račun Proračuna Općine Hrvace broj:HR50 2390001 1814800004, s pozivom na broj: 5789 – OIB

7. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Hrvace, Komisija za raspolaganje zemljištem u Gospodarskoj zoni «Vukove stine», Hrvace 310, 21233 Hrvace, u zatvorenim omotnicama s naznakom «ponuda, ne otvarati – kupnja zemljišta».

8. Sve ostale informacije, potrebitu natječajnu dokumentaciju koja je sastavni dio ovog natječaja, zainteresirani mogu dobiti u Općini Hrvace svakim radnim danom od 9-13 sati.

KLASA: 940-01/24-01/1

URBROJ: 2181-25-02-24-3

Hrvace, 26.siječnja 2024.g.

OPĆINA HRVACE

OPĆINSKI NAČELNIK

Dinko Bošnjak

ferata@ferata.hr
0997370409