mel

Hrvace: JAVNI POZIV za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Hrvace u 2024.godini

Autor/ica
Objavljeno: 13 ožujka, 2024

Na temelju Točke 3.4. Programa demografskih mjera poticaja mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Hrvace („Službeni glasnik broj   3/21  , Jedinstveni upravni odjel Općine Hrvace, objavljuje

JAVNI POZIV ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU OPĆINE HRVACE U 2024. GODINI

Ovim Javnim pozivom za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Hrvace u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv) i mjerama propisanim Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Hrvace („Službeni glasnik Općine Hrvace”, broj 3/21), u daljnjem tekstu: Program, namjerava se pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike s ciljem naseljavanja mladih obitelji te sprječavanjem raseljavanja istih s područja Općine Hrvace.

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja:

Mjera 3.4. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u gradnju ili  rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor

Korisnici mjera su mlade obitelji.

Mladom obitelji u smislu Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni drug i djeca ukoliko ih imaju, pod uvjetom da barem jedan od bračnih drugova nije navršio 45 godina života prije nego je raspisan ovaj Javni poziv  i da rješavaju svoje stambeno pitanje, da li stjecanjem vlasništva nad nekretninom i to po prvi put, gradnjom ili  rekonstrukcijom postojećeg vlastitog stambenog objekta kao i priključenje na komunalnu infrastrukturu.

Korisnicima mjera sredstva se mogu isplatiti ukoliko ne postoji dugovanje po bilo kojoj osnovi prema Općini Hrvace.

Kao prihvatljiv trošak po ovom Javnom pozivu priznaju se troškovi, uz ostale uvjete utvrđene Programom, troškovi nastali nakon raspisivanja Javnog poziva, odnosno moguće je prihvatiti i troškove nastale do raspisivanja javnog poziva u toj godini kao i troškove iz prethodne godine ukoliko nisu iskorišteni u toj godini.

MJERA I POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Mjera 3.4. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u gradnju ili  rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor

Preduvjet korištenja ove mjere je da podnositelj zahtjeva i/ili njegov bračni drug osim što suvlasnici i/ili suvlasnici stambene nekretnine koja je predmet prijave na Mjeru 1.1. nisu ujedno i vlasnici i/ili suvlasnici neke druge nekretnine (građevinskog zemljišta, stambenog ili poslovnog prostora) na području Republike Hrvatske ili da istu nisu ranije prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili.

Podnositelj zahtjeva mora biti državljanin Republike Hrvatske.

Gradnja ili rekonstrukcija obiteljskih kuća ili stanova u smislu ovog Javnog poziva i Programa podrazumijeva gradnju, dogradnju, nadogradnju i rekonstrukciju postojećeg stambenog objekta mlade obitelji koja zadovoljava uvjete i kriterije za podnošenje prijave u skladu s ovim Javnim pozivom i Programom.

Prihvatljivim troškom za prijavu na Mjeru 3.4. smatra se i plaćanje priključak na infrastrukturu(priključak za opskrbu pitkom vodom, električnu energiju) radi poboljšanja kvalitete stanovanja u stambenom objektu podnositelja zahtjeva, odnosno mlade obitelji.

Gradnja, rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja je prihvatljiv trošak za Mjeru 3.4. ako postojeći objekt nije odgovarajući stan.

Odgovarajućim stanom podrazumijeva se vlasništvo stambenog prostora koji je primjereno opremljen infrastrukturom i udovoljava higijensko – tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje,veličine je oko 35 m² korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu koja se nalazi u zajedničkom kućanstvu, još oko 10 m².

Preduvjet korištenja ove Mjere 3.4. je da Podnositelj zahtjeva ili njegov bračni drug ima manje od 45 godina života odnosno da nije navršio 45 godina života prije nego je raspisan ovaj Javni poziv, koji se raspisuje po Programu, da Podnositelj, njegov bračni drug i djeca ukoliko ih imaju, su prijavljeni i da žive na adresi tog stambenog objekta te da se taj stambeni objekt nalazi na području Općine Hrvace.

Podnositelj prijave za Mjeru 3.4. dužan je dokazati da postojeći stambeni objekt nije odgovarajući stambeni prostor te je u tu svrhu obvezan priložiti skicu izvedenog odnosno postojećeg stanja, skicu planiranog zahvata sa izračunom povećanja korisne površine stana koju izrađuje ovlašteni inženjer građevinarstva ili projektant, ukoliko ima za cilj povećati korisnu površinu stana, te pravomoćnu građevinsku dozvolu za rekonstrukciju objekta, zajedno sa potvrdom o broju članova domaćinstva prijavljenih na adresi stambenog objekta koji je predmet prijave ili u slučaju potrebe spajanja na infrastrukturu (priključak za opskrbu pitkom vodom, električnu energiju), ponudu/račun pravnog subjekta koji će izvesti priključak radi spajanja na infrastrukturu za stambeni objekt koji je predmet prijave.

Kao prihvatljiv trošak po ovoj mjeri su materijal i izvršeni radovi na rekonstrukciji, dogradnji i/ili nadogradnji, adaptaciji i sanaciji stambenog prostora, troškovi priključka spajanja na infrastrukturu i drugo u smislu poboljšanja kvalitete stanovanja. Prije odobravanja zahtjeva i nakon, a u okviru ove mjere, Općina Hrvace zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi, svih kriterija o kojima ovisi odobravanje potpore.

Potpora mladoj obitelji po ovoj mjeri, u kalendarskoj godini, odobrava se maksimalno u visini do 3.400,00 Eura.

Prijava na ovu mjeru je moguća dok je raspisan ovaj Javni poziv ili do iskorištenja sredstava planiranih u ovoj proračunskoj godini.

Financijska pomoć/subvencija je jednokratna po mladoj obitelji.

Korisnik je dužan nakon izvršene gradnje  rekonstrukcije, nadogradnje i/ili dogradnje ili izvedenog priključka na infrastrukturu za stambeni objekt za koji mu je odobrena financijska pomoć/subvencija, priložiti i dokaze da je izvršio plaćanje nastalih računa/troškova gradnje, rekonstrukcije, nadogradnje i/ili dogradnje ili priključka na infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, električnu energiju, za ukupni trošak radova i materijala. Za korisnike koji nisu izvršili radove  Općina može platiti i putem predračuna za materijal ili radove koji nisu izvršeni.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

  1. prijava za Mjeru 3.4.,
  2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga,
  3. izjavu o broju članova kućanstva (u privitku – izjava ovjerena kod javnog bilježnika)
  4. troškovnik radova izrađen od ovlaštene osobe a za povećanje kvadrature stambenog prostora potrebno je priložiti i:– skica postojećeg stanja i skicu planiranog zahvata sa vidljivom razlikom u kvadraturi za rekonstrukciju, nadogradnju i dogradnju– izdanu od ovlaštene osobe
  1. izjava podnositelja, da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i njegovog bračnog druga te da podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu iz svog vlasništva ili suvlasništva, a na području RH (izjava ovjerena kod javnog bilježnika)
  1.  pravomoćnu građevinsku dozvolu, rješenje o izvedenom stanju (za legalizirane objekte) ili potvrdu katastra da je objekt stariji od 1968 godine.
  2. Za obitelji koje žive u podstanarstvu (Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da žive u podstanarstvu)
  3. i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba dostavljanja.

Za infrastrukturno opremanje:

– ponudu ili ugovor za priključak na infrastrukturu

Korisnici koji su koristili sredstva za stambeno zbrinjavanje u prethodnim godinama nemaju pravo na ovu mjeru.

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA I ISPLATA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Prijava za korištenje sredstava po mjerama iz Programa a po ovom Javnom pozivu, podnosi se do iskorištenja sredstava za ovu proračunsku godinu, odnosno do 15. travnja 2024. godine te uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje zainteresirani mogu dobiti u Općini Hrvace, Hrvace 310, 21233 Hrvace ili preuzeti na internetskim stranicama www.opcina-hrvace.hr , a ispunjen zahtjev za korištenje sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općina Hrvace, Jedinstveni upravni odjel, Hrvace 310, 21233 Hrvace. Ukoliko prijava nije potpuna, može se podnositelja prijave pozvati da u određenom roku  dopuni prijavu odnosno dostavi dokumente koji nedostaju.

Ukoliko u danom roku podnositelj ne otkloni nedostatak, njegova prijava neće se uzimati u obzir. Potrebni obrasci zahtjeva i izjave sastavni su dijelovi ovog Javnog poziva.

Ovaj Javni poziv sa potrebnim privicima i obrascima biti će objavljen na stranici Općine Hrvace www.opcina-hrvace.hr, na oglasnoj ploči Općine Hrvace i na portalu Ferata, a sve informacije mogu se dobiti u Općini Hrvace, Hrvace 310, 21233 Hrvace, na telefon 021/829-005.

 

OPĆINA HRVACE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 371-01/24-01/1

UR. BROJ: 2181-25-03-24-1
Hrvace, 13. ožujka 2024. godine

IZJAVA O NEKRETNINI
IZJAVA O BROJU ČLANOVA
JAVNI POZIV PRIJAVA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ferata@ferata.hr
0997370409