TOMMY mel

ZŠU Grada Sinja: Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu

Autor/ica
Objavljeno: 3 travnja, 2024
zajednica su

Na temelju članka 34. Zakona o sportu (“Narodne novine RH“ broj 141/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine RH“ br. 26/15 i 37/21) i članka 13. Statuta Zajednice športskih udruga Grada Sinja  i Pravilnika o kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u sportu, Zajednica športskih udruga grada Sinja dana 02. travnja 2024 godine raspisuje

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SINJA ZA 2024. GODINU

I.

U Proračunu Grada Sinja za 2024. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu Programa sportskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta sukladno prioritetima utvrđenima od strane Zajednica športskih udruga grada Sinja i Grada Sinja.

II.

Pravo na sufinanciranje imaju klubovi i udruge koji su iskazali potrebe kroz „Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2024. godinu“ raspisan 18. listopada 2023. godine, sa sjedištem na području grada Sinja, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba građana Grada Sinja u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti ne predstavljaju gospodarsku djelatnost u sportu.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:

– da imaju sjedište na području Grada Sinja,
– da su upisani u Registar udruga pri nadležnom tijelu SDŽ,
– da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija,
– da su upisani u Evidenciju pravnih osoba u sportu pri Ministarstvu turizma i sporta,
– da uredno ispunjavaju obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza, te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Sinja,
– da uredno ispunjavaju obveze iz ranije sklopljenog ugovora o financiranju iz javnih izvora,
– da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela,
– da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima.

III.

Ukupna vrijednost natječaja je  746.000,00 eura.

Planirani najniži iznos dodjele korisnicima je 130,00 eura, a najviši  iznos 200.000,00 eura.

Za područje primjene iz Obrasca A – PROVOĐENJE PROGRAMA TRENINGA I NATJECANJA SPORTSKIH UDRUGA  planiran je iznos dodjele (ukupno) 580.000,00 eura, od čega je najniži mogući dobiveni iznos 200,00 eura, dok je najviši mogući dobiveni iznos 200.000,00 eura.

Za područje primjene iz Obrasca B – INVESTICIJSKA ULAGANJA KLUBOVA planiran je iznos dodjele: 20.000,00 eura, od čega je najniži mogući dobiveni iznos 400,00 eura, dok je najviši mogući dobiveni iznos 6.000,00 eura.

Za područje primjene iz Obrasca C – STRUČNI TRENERSKI KADROVI U SPORTU planiran je iznos dodjele: 115.000,00  eura, od čega je najniži mogući dobiveni iznos 3.000,00 eura, dok je najviši mogući dobiveni iznos 25.000,00 eura.

Za područje primjene iz Obrasca D –  SPORTSKO – REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA  planiran je iznos dodjele: 7.000,00 eura, od čega je najniži mogući dobiveni iznos 200,00 eura, dok je najviši mogući dobiveni iznos 3.000,00 eura.

Za područje primjene iz Obrasca E – ORGANIZACIJA SPORTSKIH PRIREDBI, MANIFESTACIJA, LIGA, UTRKA I TURNIRA planiran je iznos dodjele: 18.000,00 eura, od čega je najniži mogući dobiveni iznos 130,00 eura, dok je najviši mogući dobiveni iznos 5.000,00 eura.

Za područje primjene iz Obrasca F – SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA planiran je iznos dodjele: 6.000,00 eura, od čega je najniži mogući dobiveni iznos 300,00 eura, dok je najviši mogući dobiveni iznos 3.000,00 eura.

Očekivani broj prijavljenih projekata i programa je 43.

IV.

Prijave programa podnose se na propisanim obrascima koji se moraju biti priloženi u natječajnoj dokumentaciji za svako prijavljeno programsko područje i to:

–  OBRAZAC PRIJAVE –  podnose svi prijavitelji

IZJAVA O VJERODOSTOJNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA – podnose svi prijavitelji

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA – podnose svi prijavitelji

OBRAZAC – A  Provođenje programa treninga i natjecanja 

OBRAZAC – B  Investicijska ulaganja klubova

OBRAZAC – C  Stručni trenerski kadrovi u sportu

OBRAZAC – D  Sportsko-rekreacijske aktivnosti u sportu

OBRAZAC – E  Organizacija sportskih priredbi, manifestacija, liga, memorijala, turnira i utrka

OBRAZAC – F  Sport osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

PRILOZI

Sva natječajne dokumentacija dostupna je u Word-u kao i svi potrebni obrasci koji se nalaze u privitku. Uz prijavu, izjavu te obrasce obvezno se prilaže i ostala odgovarajuća dokumentacija.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA PRIJAVE:

– Izvadak iz upisnika registra udruga (ne stariji od 30 (trideset) dana od dana podnošenja prijave).

– Izvadak iz Evidencije pravnih osoba u sportu pri Ministarstvu turizma i sporta ( ili dokaz da je u postupku ).

– Izvadak iz registra neprofitnih organizacija.

– Potvrdu da se protiv odgovorne osobe ili voditelja programa/projekta ne vodi kazneni i prekršajni postupak-ne starija od 6 (šest) mjeseci.

– Potvrdu da nema poreznog duga (ne starija od 30 (trideset) dana od dana podnošenja prijave).

– Diplome o završenom fakultetu/školi/tečaju, tj. dokazi o osposobljenosti stručnog kadra pojedinog prijavitelja temeljem Zakona o sportu.

V.

Prijedlozi Programa s popratnom dokumentacijom, pripremljeni u skladu s ovim Pozivom dostavljaju se poštom preporučeno, ili osobno iznad Hit radija ( Dom mladih ), u zatvorenoj omotnici na adresu:

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SINJA, Ulica alajčauša Frane Bareze Šore 1, 21230 SINJ, s naznakom:

‘Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Zajednice športskih udruga Grada Sinja za 2024. godinu – NE OTVARATI’.

Na omotnici obvezno treba navesti ime/naziv i adresu pravne ili fizičke osobe – prijavitelja programa/projekta.

Za dodatne informacije obratiti se na mobitel 098 597 465, ili e-pošta: sportska.zajednica-sinj@hotmail.com

VI.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Poziva i traje do 3. svibnja 2024. godine. Prijave koje se ne dostave u roku neće se razmatrati. Povjerenstvo može od prijavitelja zatražiti dodatna pojašnjenja ili nadopunu dokumentacije kao i originale dostavljene dokumentacije.

VII.

Upravni odbor Zajednice imenovati će posebno Povjerenstvo za provjeru formalne valjanosti prijava i ocjenu kvalitete prijavljenih projekata/programa sukladno Statutu, Uredbi  i Pravilniku o kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u sportu Zajednice koje Povjerenstvo će izraditi prijedlog sufinanciranja.

Odluku o odabiru programa i visini iznosa sufinanciranja po prijavitelju predlaže Upravni odbor Zajednice na prethodni prijedlog Povjerenstva.

VIII.

Prijavitelji će o rezultatima javnog poziva biti obaviješteni putem elektronske  pošte najkasnije 8 dana od datuma donošenja odluke o sufinanciranju prihvaćenih projekata i programa.

Prijavitelji  imaju mogućnost izjave prigovora u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Sa svim prijaviteljima koji se uvrste u sustav sufinanciranja potpisati će se ugovori kojima će se regulirati međusobna prava i obveze.

Sinj, 3. travnja 2024. godine
Zajednica športskih udruga Grada Sinja
Josip Malbaša

ferata@ferata.hr
0997370409