banner stozer cz sinj

BANNER FERATA

JAVNA PONUDA vlasnicima/suvlasnicima na sporazumno rješavanje imovinskopravnih odnosa radi izgradnje TS 20(10)/0,4 kV ‘RUDA MALA (ORLOVAC)’

Autor/ica
Objavljeno: 30 kolovoza, 2019

HEP

Temeljem članka 30. i članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine br. 74/14 i 69/17), HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrodalmacija Split, objavljuje:

 

JAVNA PONUDA
VLASNICIMA/SUVLASNICIMA NA SPORAZUMNO RJEŠAVANJE IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA RADI IZGRADNJE  TS 20(10)/0,4 kV “RUDA MALA (ORLOVAC)”

 

HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, OIB: 46830600751, investitor je izgradnje TS 20(10)/0,4 kV “RUDA MALA (ORLOVAC)” na nekretnini oznake čest.zem. 122/6 k.o. Ruda, temeljem Pravomoćne lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava TS 20(10)/0,4 kV „RUDA MALA (ORLOVAC)“, izdana od Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Ispostava Sinj, pod oznakom klasa: UP/I-350-05/19-01/000003, ur.broj: 2181/1-11-00-05/01-19-0007 od dana 14. 02. 2019.g..

Interes Republike Hrvatske utvrđen je čl. 4. Zakona o energiji (N.N. 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18), prema kojem je „Izgradnja energetskih objekata, njihovo održavanje i korištenje te obavljanje energetskih djelatnosti od interesa su za Republiku Hrvatsku“.

U postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine oznake čest.zem. 122/6 k.o. Ruda, pred nadležnim Uredom državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Služba za imovinsko-pravne poslove, Ispostava Sinj, izrađeni su nalazi i mišljenja o stanju i vrijednosti navedene nekretnine po stalnim sudskim vještacima, te je utvrđena tržišna vrijednost predmetne nekretnine a koja iznosi 367,00 kn/m2 i ukupna vrijednost poljoprivrednih poboljšica u iznosu od 531,00 kn.

Pozivaju se vlasnici/suvlasnici navedene nekretnine te druge zainteresirane osobe nositelji prava na predmetnoj nekretnini, da se u roku od 8 dana od dana objave ove ponude, jave u HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrodalmacija Split, Odjel za pripremu investicijskih projekata, Poljička cesta 73, 21000 Split, radi sporazumnog rješavanja pitanja stjecanja prava vlasništva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/439222.

Protekom roka objave ponude, ista ima karakter dokaza, da je HEP kao korisnik izvlaštenja (potpunog izvlaštenja) prethodno s vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti pitanje stjecanja prava vlasništva, u smislu odredbe čl.31. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade.

Ukoliko vlasnici/suvlasnici navedene nekretnine iz ove ponude u navedenom roku istu ne prihvate, HEP će pokrenuti postupak potpunog izvlaštenja sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh