Advent Sinj
ogrijevno bukovo drvo X

Općina Hrvace: Javni natječaj za prodaju zemljišta – Gospodarska zona Vukove stine

Autor/ica
Objavljeno: 9 svibnja, 2023

Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 69/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09,  143/12 i 152/14) ), članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 153/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), i članka 47. Statuta Općine Hrvace („Službeni glasnik Općine Hrvace” br.1/18 i 9/20 ) i Zaključka Općinskog načelnika  KLASA: 024-03/22-01/5, UR. BROJ: 2181-25-02-22-01 od 11. kolovoza 2022. godine, Općinski načelnik Općine Hrvace raspisuje slijedeći  natječaj:

 

 

J A V N I   N A T J E Č A J
za prodaju zemljišta na području Općine Hrvace

– GOSPODARSKA ZONA ‘Vukove stine’- 

 1. Predmet prodaje je građevinsko vlasništvo općine Hrvace, položeno u k.o. Hrvace u Gospodarskoj zoni ‘Vukove stine’ i to kako slijedi:

a) – Oznake prostorne cjeline 8

 • Broj parcele 45
 • Površine 60748

b) – Oznake prostorne cjeline 4

 • Broj parcele 11
 • Površine 4345 m2

c) – Oznake prostorne cjeline 4

 • Broj parcele 12
 • Površine 4350 m2

 

2. Početna prodajna cijena za nekretnine iz toč. 1. ovog natječaja iznosi 3,00 EURA/m2 sukladno odluci Općinskog vijeća o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja zemljištem na području gospodarske zone ‘Vukove stine’ KLASA:024-01/23-04/11, UR. BROJ:2181-25-01- 23-1 od 9. ožujka 2023. godine.

Početna cijena mora biti veća od početne cijene.

3. Pravo na natjecanje imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe.

4. Rok dostave Ponude je 15 (slovima: petnaest) dana od dana objave na web stranici Općine Hrvace. Ovaj natječaj objavit će se  i  na oglasnoj ploči Općine Hrvace te na web stranici portala ‘Ferata’.

5. Ponuda mora sadržavati:

 • Ime i prezime, odnosno naziv, OIB i adresu ponuditelja,
 • Oznaku građevinskog zemljišta na koje se odnosi ponuda,
 • Cijenu koja se nudi po 1 m2 zemljišta, odnosno ukupan iznos,
 • Rok plaćanja,
 • Dokaz o plaćenoj jamčevini
 • Preslik rješenja o upisu u sudski ili drugi pripadajući registar (ne stariji od 6 mjeseci),
 • Podaci o solventnosti (BON-2)
 • Poslovno-investicijski plan (opis dosadašnjeg i planiranog poslovanja na novoj lokaciji, strukturu i dinamiku ulaganja, opis djelatnosti koja će se obavljati, planirani broj zaposlenih, rok dovršetka izgradnje te početak obavljanja djelatnosti),
 • Rok valjanosti ponude,
 • Podatak o broju računa za eventualni povrat jamčevine.

Podnošenje ponude ima značaj prihvaćanja svih uvjeta natječaja, kao i svih posljedica koje iz               toga proizlaze.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

6. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 5% od ukupne početne

cijene iz toč. 2. ovog Natječaja.

Uplatu jamčevine izvršiti na žiro račun Proračuna Općine Hrvace broj:HR50 2390001 1814800004,  s  pozivom na broj: 5789 – OIB

7. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Hrvace, Komisija za raspolaganje zemljištem u Gospodarskoj zoni ‘Vukove stine’, Hrvace 310, 21233 Hrvace,  u zatvorenim omotnicama s naznakom ‘ponuda, ne otvarati – kupnja zemljišta’.

8. Sve ostale informacije, potrebitu natječajnu dokumentaciju koja je sastavni dio ovog natječaja, zainteresirani mogu dobiti u Općini Hrvace svakim radnim danom od 9-13 sati.

 

                                                                                                         OPĆINA HRVACE
OPĆINSKI NAČELNIK
Dinko Bošnja

JAVNI NATJEČAJ
SKICA PARCELE

ferata@ferata.hr
0997370409