Jadrantrans

GRAD SINJ: JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup lokacije za postavljanje privremenog objekta – štanda, pokretne naprave, pokretne radnje ili kioska

Autor/ica
Objavljeno: 3 listopada, 2019

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN br.: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 53. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br.: 10/09, 02/13 i 02/18), članka 4. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Sinja za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr. („Službeni glasnik Grada Sinja“, br.: 03/12 i 06/15), Gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac, struč spec. oec., dana 25. rujna 2019. godine, donijela je Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup lokacije za postavljanje privremenog objekta – štanda, pokretne naprave, pokretne radnje ili kioska.

Javni natječaj možete preuzeti ovdje.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh