Advent Sinj
ogrijevno bukovo drvo X

Grad Trilj: Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja groblja Grab

Autor/ica
Objavljeno: 10 ožujka, 2023

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE,
KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

Klasa:350-02/23-01/02
Urbroj:2181-12-05-23-01

Trilj, 02. ožujka 2023. godine

Na temelju čl. 96. Zakona o prostorom uređenju (“Narodne novine” 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša 02. ožujka 2023. godine objavljuje:

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GROBLJE GRAB

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja groblje Grab (u daljnjem tekstu: Plan).

2. Javna rasprava o prijedlogu Plana održat će se u periodu od 08. ožujka 2023. godine do 07. travnja 2023. godine.

3. Javni uvid o prijedlogu Plana, biti će svakog radnog dana osim subote u vremenu od 08:00 do 12:00 sati u prostorijama gradske uprave Grada Trilja, Poljičke republike 15, 21240 Trilj. Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga Plana te sažetak za javnost.

4. Javno izlaganje održati će se 22. ožujka 2023. godine. u 14:00 sati, u prostorijama gradske vijećnice Grada Trilja (prostorija iznad Kino dvorane Trilj), Poljičke republike 17 b, 21240 Trilj .

5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izloženi prijedlog Plana mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

– Tijela državne uprave, upravna tijela županije te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisana mišljenja Upravnom odjelu za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj.

– Građani i udruge dostavljaju očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na slijedeći način:

a) Upisivanjem primjedbi u knjigu uz prijedlog Plana na javom uvidu;

b)Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju dana 22. ožujka 2023. godine.

Pisane primjedbe mogu se dostaviti Upravnom odjelu za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilj, Poljičke republike 15, 21240 Trilj, zaključno sa 07. travnja 2023. godine.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku te koji nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom te adresom podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNICA
Ivana Živaljić, univ. bacc. Ing. industr.

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

URBANISTICKI PLAN UREDENJA GROBLJA GRAB PRIEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRVU

Groblje_Grab_sazetak_za_javnost

Groblje_Grab_Obrazlozenje

4.3. GROBNA MJESTA

4.2.GROBNA POLJA

4.1. UVJETI GARDNJE

3. UVJETI KORISTENJA UREDENJA ZASTITE

2.2. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

2.2. ELEKTRONICKE KOM ENERGETSKI SUST

2.1. PROMETNA I ULICNA MREZA

1. KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA

ferata@ferata.hr
0997370409