HEP predanost x
vrlika lake festival

Grad Trilj: Javni natječaj za sufinanciranje troškova rješavanja stambenog pitanja

Autor/ica
Objavljeno: 15 travnja, 2023

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ

Gradonačelnik

Klasa: 370-01/23-01/2
Urbroj: 2181-12-03-23-01

Trilj, 14. travnja 2023. godine

 

Temeljem članka 47. Statuta grada Trilja („Službeni glasnik grada Trilja“ br. 3/09, 01/13, 2/18, 01/21) i Pravilnika o provedbi Programa unapređenja stanovanja za 2023. godinu, a u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Trilja za 2023. godinu, Gradonačelnik grada Trilja dana 04. travnja 2023. godine objavljuje;

J A V N I    N A T J E Č A J

za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava radi sufinanciranja troškova rješavanja stambenog pitanja na području Grada Trilja za 2023. godinu

PREDMET I CILJ JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava, temeljem Pravilnika o provedbi Programa unapređenja stanovanja za 2023. godinu, a u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Trilja za 2023. godinu s ciljem poticanja mladih obitelji na rješavanje stambenog pitanja radi demografske obnove i povećanja broja stanovništva na području grada Trilja.

Pomoć pri sufinanciranju troškova rješavanja stambenog pitanja će se sufinancirati kroz sljedeće mjere:

MJERA 1: Sufinanciranje troškova ishođenja akta o građenju u 2023. g.,

MJERA 2: Sufinanciranje troškova kupnje građevinskog zemljišta u 2023. g.,

MJERA 3: Sufinanciranje troškova kupnje stambenog objekta u 2023. g.,

MJERA 4: Sufinanciranje troškova priključka na komunalnu infrastrukturu u 2023. g.

PRIJAVITELJI NA JAVNI NATJEČAJ

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju državljani/ke Republike Hrvatske koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da prijavitelj/ica ima do 45 godina života na dan podnošenja prijave;
– da prijavitelj/ica grade, rekonstruiraju i kupuju zemljište na području Grada Trilj;
– da prijavitelj/ica odnosno supružnici nemaju u vlasništvu drugi stan ili drugu kuću ili imaju jedan stan ili kuću koju prodaju radi kupnje većeg stana ili gradnje kuće za stanovanje;
– da prijavitelj/ica odnosno supružnici nemaju dugovanja prema Proračunu grada Trilja;
– da prijavitelj/ica odnosno supružnici nemaju dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi nadležna Porezna uprava.

MJERE

MJERA 1: Sufinanciranje troškova ishođenja akta o građenju u 2023. g.

Bespovratna financijska sredstva u iznosu do 3.320,00 EUR dodjeljivat će se za sufinanciranje troškova ishođenja građevinske dozvole za izgradnju novog stambenog objekta, a do 2.660,00 EUR za rekonstrukciju, nadogradnju i/ili proširenje postojećeg stambenog objekta čiji je krajnji cilj poboljšanje uvjeta stanovanja.

Prihvatljivi troškovi sufinanciranja su:
Ø Geodetski projekt
Ø Idejni projekt
Ø Glavni projekt
Ø Izvedbeni projekt
Ø Komunalni doprinos
Ø Vodni doprinos
Ø Upravne pristojbe

Obvezna dokumentacija uz prijavu:

1. Ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja).
2. Ispunjena i potpisana Izjava za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja).
3. Preslik pravomoćne Građevinske dozvole izdane u 2023. g.
4. Preslik osobne iskaznice prijavitelja
5. Preslik tekućeg ili žiro računa
6. Preslik računa prihvatljivih troškova
7. Potvrda o dugovanju po osnovi javnih davanja izdana od Porezne uprave.
8. Dokaz da prijavitelj u svom vlasništvu nema drugu nekretninu (uvjerenje Zemljišno-knjižnog odjela) ili Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da će nekretninu koju ima u vlasništvu prodati u roku od 5 god. od dana dodjele sredstava.

Korisnik sredstava u okviru ove mjere može koristiti i poticaje za priključenje na komunalnu infrastrukturu uz dostavu svih traženih dokumenata navedenih u MJERI 4.

MJERA 2: Sufinanciranje troškova kupnje građevinskog zemljišta u 2023. g.

Bespovratna financijska sredstva u iznosu do 3.320,00 EUR dodjeljivat će se za sufinanciranje troškove kupnje građevinskog zemljišta za izgradnju stambenog objekta za koje zemljište cijena po kvadratu mora odgovarati tržišnoj cijeni građevinskog zemljišta za to područje, sukladno Zakonu o procijeni vrijednosti nekretnina („NN“ br. 78/15).

Pri kupnji građevinskog zemljišta za stanovanje, neće se priznavat trošak kupnje na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljena između roditelja, djece, braće i sestara.

Prihvatljivi troškovi sufinanciranja su:

Ø Kupoprodajni ugovor ovjeren od strane javnog bilježnika u 2023. god.

Obvezna dokumentacija uz prijavu:

1. Ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja).
2. Ispunjena i potpisana Izjava za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja).
3. Preslik osobne iskaznice prijavitelja
4. Preslik tekućeg ili žiro računa
5. Dokaz o uplaćenoj ukupnoj cijeni iz kupoprodajnog ugovora ili navod prodavatelja o istome u ovjerenom ugovoru
6. Potvrda o dugovanju po osnovi javnih davanja izdana od Porezne uprave.
7. Dokaz da prijavitelj u svom vlasništvu nema drugu nekretninu (uvjerenje Zemljišno-knjižnog odjela) ili Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da će nekretninu koju ima u vlasništvu prodati u roku od 5 god. od dana dodjele sredstava
8. Vlasnički list kojim se dokazuje vlasništvo 1/1 kupljene nekretnine ili ½ za supružnike (službeni izvadak nadležnog Zemljišno-knjižnog odjela)
9. Preslik kupoprodajnog ugovora ovjerenog od strane javnog bilježnika u 2023. godini

Korisnik sredstava u okviru ove mjere može koristiti i poticaje za priključenje na komunalnu infrastrukturu uz dostavu svih traženih dokumenata navedenih u MJERI 4.

MJERA 3: Sufinanciranje troškova kupnje stambenog objekta u 2023. g.

Bespovratna financijska sredstva korisnik može ostvariti za kupnju stambenog objekta na temelju valjanog zaključnog kupoprodajnog ugovora u visini 50% iznosa kupoprodajne cijene (koja odgovara tržišnoj vrijednosti na tom području), odnosno maksimalno u iznosu do 3.320,00 EUR.

Pri kupnji legalnog stambenog objekta za stanovanje, neće se priznavat trošak kupnje na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljena između roditelja, djece, braće i sestara.

Prihvatljivi troškovi sufinanciranja su:

Ø Kupoprodajni ugovor ovjeren od strane javnog bilježnika u 2023. god.
Ø Akt za gradnju (građevinska dozvola) ili Rješenje o izvedenom stanju za stambeni objekt koji je predmet kupoprodajnog ugovora.

Obvezna dokumentacija uz prijavu:

1. Ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja).
2. Ispunjena i potpisana Izjava za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja).
3. Preslik osobne iskaznice prijavitelja
4. Preslik tekućeg ili žiro računa
5. Dokaz o uplaćenoj ukupnoj cijeni iz kupoprodajnog ugovora ili navod prodavatelja o istome u ovjerenom ugovoru
6. Potvrda o dugovanju po osnovi javnih davanja izdana od Porezne uprave.
7. Dokaz da prijavitelj u svom vlasništvu nema drugu nekretninu (uvjerenje Zemljišno-knjižnog odjela) ili Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da će nekretninu koju ima u vlasništvu prodati u roku od 5 god. od dana dodjele sredstava.
8. Vlasnički list kojim se dokazuje vlasništvo 1/1 kupljene nekretnine ili ½ za supružnike (službeni izvadak nadležnog Zemljišno-knjižnog odjela)
9. Preslik kupoprodajnog ugovora ovjerenog od strane javnog bilježnika u 2023. godini
10. Preslik akta za gradnju (građevinske dozvole) ili Rješenja o izvedenom stanju stambenog objekta koji je predmet kupoprodajnog ugovora.

Korisnik sredstava u okviru ove mjere može koristiti i poticaje za priključenje na komunalnu infrastrukturu uz dostavu svih traženih dokumenata navedenih u MJERI 4.

MJERA 4: Sufinanciranje troškova priključka na komunalnu infrastrukturu u 2023. g.

Bespovratna financijska sredstva u iznosu do 2.660,00 EUR dodjeljivat će se za sufinanciranja troškova priključka na komunalnu infrastrukturu.

Bespovratna financijska sredstava za priključak na distribucijsku mrežu električnom energijom sufinancirat će se u iznosu do priključka snage 7,36 Kw (jednostavni priključak).

Bespovratna financijska sredstava za izvedbu vodovodnog priključka sufinancirat će se do ugovorenog iznosa s pravnim subjektom u okvirima ove mjere.

Pod priključke na komunalnu infrastrukturu podrazumijeva se izvedba priključka građevine na infrastrukturu za opskrbu električnom energijom i opskrbu pitkom vodom.

Prihvatljivi troškovi sufinanciranja su:

Ø Ugovor i/ili ponuda o priključenju (2023.g.) ovisno o općim uvjetima pravnog subjekta koji će izvesti priključak
Ø Troškovi pristojbe i drugi troškovi koji se plaćaju ovlaštenom izvođaču

Obvezna dokumentacija uz prijavu:

1. Ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava (u prilogu natječaja).
2. Ispunjena i potpisana Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (u prilogu natječaja).
3. Preslik osobne iskaznice prijavitelja
4. Preslik tekućeg ili žiro računa
5. Dokaz o uplaćenoj cijeni iz ugovora/računa.
6. Potvrda o dugovanju po osnovi javnih davanja izdana od Porezne uprave.
7. Preslik ugovora i/ili ponuda o priključenju (2023.g.) ovisno o općim uvjetima pravnog subjekta koji će izvesti priključak

Podnositelj zahtjeva kojem su već odobrena financijska sredstva za priključak na komunalnu infrastrukturu iz drugih javnih izvora, ne može koristiti ovu mjeru.

Podnositelj zahtjeva koji je u prethodnim godinama koristio ovu Mjeru kroz jedan od priključaka, u ovoj godini nema pravo korištenja Mjere 4.

OSTALO

Korisniku koji ostvari pravo na jednu od mjera sredstva će biti isplaćena na temelju Rješenja o isplati bespovratnih sredstva koje u prvom stupnju donosi gradonačelnik Grada Trilja.

O žalbama na prvostupanjsko rješenje odlučuje nadležni upravni odjel Splitsko-dalmatinske županije.

Korisnici koji su u prethodnim godinama koristili sredstva iz Mjera 1, 2 ili 3, u ovoj godini nemaju pravo korištenja niti jedne od tih Mjera.

Ukoliko korisnik prekrši neki od ovih uvjeta Javnog natječaja, dužan je u što kraćem roku izvršiti povrat sredstava u punom iznosu na račun Grada Trilja.

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVE

Javni poziv je otvoren do 31.01.2024. godine ili do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Grada Trilja.

Prijave na Javni natječaj sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: GRAD TRILJ, POLJIČKE REPUBLIKE 15, 21240 TRILJ, s naznakom „Prijava za dodjelu bespovratnih sredstava radi rješavanja stambenog pitanja – ne otvaraj“

Svi obrasci i izjave potrebni za prijavu sastavni su dijelovi ovog Javnog natječaja.

Nepotpune, nejasne i prijave poslane izvan roka, neće se razmatrati.

Ovaj javni natječaj bit će objavljen na web stranicama Grada Trilja i na oglasnoj ploči Grada Trilja.

GRADONAČELNIK
Ivan Bugarin, dipl.ing.el.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

ZAHTJEV-bespovratna-sredstava

IZJAVA-bespovratna-sredstva

IZJAVA-O-NEPOSTOJANJU-DVOSTRUKOG-FINANCIRANJA

ferata@ferata.hr
0997370409
Na vrh