Grad Trilj: Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Autor/ica
Objavljeno: 27 srpnja, 2023

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (‘Narodne novine’ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (‘Narodne novine’, broj 03/17) i čanka 47. Statuta Grada Trilja (‘Službeni glasnik Grada Trilja’ broj 3/09, 01/13, 2/18 i 01/21), Gradonačelnik donosi,

Odluku

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja

Članak 1.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu IDPPU) Grada Trilja.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš predmetnih IDPPU Grada Trilja provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilja temeljem mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije od 11. studenog 2022. (KLASA: 351-02/22-0004/0127, URBROJ: 2181/1-10/14-22-0002).

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje predmetnih IDPPU Grada Trilja su odredbe Zakona o prostornom uređenju (‘Narodne novine’ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

Razlozi izrade predmetnih IDPPU Grada Trilja su:

– usklađenje sa Prostornim planom uređenja Splitsko-dalmatinske županije,

– manje izmjene građevinskog područja naselja,

– planiranje novih stambenih zona za zbrinjavanje mladih obitelji,

– sagledavanje mogućnosti novih lokacija za turističku i sportsku namjenu,

– izmjene prikaza infrastrukturnih sustava u odnosu na izvedeno stanje,

– ukidanje planiranja izgradnje kampa u Biskom,

– planiranje izgradnje benzinske postaje unutar građevinskog područja naselja Trilj,

– druge manje izmjene Plana u cilju jednostavnije provedbe Plana i privlačenja investicija.

Svrha i opći cilj te programska polazišta Plana je osiguravanje razvoja Grada na načelima održivog razvoja. Ovaj cilj će se ostvarivati na način da se propiše, omogući i potiče:

– prostorni razvoj zasnovan na demografskom razvitku koji se temelji na prirodnom priraštaju stanovništva, doseljavanju i povratku stanovnika, u uspostavi ravnoteže između takvog demografskog razvitka i prostornog razvoja Grada;

– gospodarski razvoj zasnovan na turizmu, poljoprivredi te industriji sa čistim tehnologijama, proizvodnim pogonima manjeg kapaciteta (mala i srednja poduzeća) i značajnom udjelu servisnih djelatnosti,

– osiguranje prostora i lokacija za infrastrukturne i ostale objekte u skladu s njihovim realnim potrebama.

Potrebno je planirati manje površine namijenjene izgradnji stambenih objekata za mlade obitelji sukladno potrebama i mogućnosti pojedinog naselja.

Obuhvat predmetnih IDPPU je administrativno područje Grada Trilja.

Članak 3.

Nositelj izrade predmetnih IDPPU Grada Trilja je Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilja.

Članak 4.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (‘Narodne novine’, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (‘Narodne novine’, broj 3/17) te odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se predmetne IDPPU donose.

Članak 5.

Mišljenje je li za predmetne IDPPU Grada Trilja potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, a u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ishoditi će se prema Zakonu o zaštiti prirode (‘Narodne novine’, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i provest će se u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene.

Članak 6.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovati će tijela i osobe koje su navedene u Prilogu II. ove Odluke.

Članak 7.

Grad Trilj dužan je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (‘Narodne novine’, broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u ‘Službenom glasniku Grada Trilja’.

Odluka o zapocinjanju postupka ocjene o potrebi IDPPU Grada Trilja

Informacija za javnost IDPPU Grada Trilja

ferata@ferata.hr
0997370409