REMAX

Grad Vrlika: JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vrlike

Autor/ica
Objavljeno: 2 prosinca, 2019
grb vrlika

Temeljem članka 35. stavak 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 141/06, 148/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 3. Odluke o raspolaganju, korištenju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada („Službeni glasnik Grada Vrlike“ br. 4/09) u svezi s člankom 47. Statuta Grada Vrlike („Službeni glasnik Grada Vrlika“ br. 02/18) Gradonačelnik Grada Vrlike raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vrlike

1. Predmet prodaje je sljedeća nekretnina u vlasništvu Grada Vrlike položena u K.O. Garjak:

  • Put koji se nalazi na čest. zem. 1351/2, površine 1850 m2, upisane u PL 299, KO Garjak

2. Početna prodajna cijena za nekretninu iz točke 1. ovog natječaja iznosi 20,76 kn/m2 sukladno Procjeni vrijednosti nekretnine-zemljište oznake č.zem. 1351/2, KO Garjak izrađenoj od strane Attraho d.o.o. za projektiranje i nadzor gradnje, Borićevac 8, Sinj, Stipe Kodžoman dipl.ing.arh, sudski vještak, br. S-2/19, veljača 2019. godine.

3. Prodaja nekretnine iz točke 1. ovog natječaja obavlja se uz sljedeći uvjet:

A) Kupac je obvezan u roku od 5 (pet) godina od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji predmetne nekretnine izgraditi auto kamp prema Urbanističkom planu uređenja „Kamp Tabela“ koji je na snazi u vrijeme sklapanja kupoprodajnog ugovora.

B) Grad Vrlika će dopustiti uknjižbu prava vlasništva odmah po primitku kupoprodajne cijene nekretnine iz točke 1. ovog natječaja.

Ugovor o kupoprodaji će se automatski raskinuti uz povrat primljene kupoprodajne cijene ako kupac u roku od 5 godina od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ne izvrši obvezu određenu točkom 3. podtočkom A. ovog natječaja.

4. Ponuditelji mogu, uz prethodnu najavu na telefon: 021/827-023, izvršiti uvid u relevantnu dokumentaciju Grada Vrlike te im se nekretnina iz točke 1. ovog natječaja može pokazati.

5. Pravo na natjecanje imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe.

6. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena po 1 m2.

7. Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave na portalu www.ferata.hr, pružatelja elektroničke publikacije Hit radio d.o.o. Glavička 29, 21230 Sinj, a ovaj natječaj se objavljuje i na web stranici Grada Vrlike, www.vrlika.hr.

8. Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime, adresu odnosno tvrtku i sjedište ponuditelja,

– osobni identifikacijski broj,

– ponuđenu cijenu za nekretninu iz točke 1. ovog natječaja po metru kvadratnom površine i ukupnu cijenu za nekretninu iz točke 1. ovog natječaja

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10 % (deset posto) od ukupne početne kupoprodajne cijene zemlje za koju se kupac natječe, u korist žiro-računa Grada Vrlike IBAN: HR4624070001851300000 model 68, poziv na broj:7242-OIB ponuditelja.

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice) za fizičke osobe

– izvod iz sudskog registra za pravne osobe odnosno preslika obrtnice (domaći ili strani)

9. Ponude se dostavljaju na adresu: Grad Vrlika, Trg Fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika u zatvorenim omotnicama s naznakom: ‘Ponuda, ne otvarati – kupnja zemljišta Garjak’.

10. Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama Grada Vrlike provesti će javni natječaj, sastaviti zapisnik, utvrditi koji ponuditelji ispunjavaju uvjete javnog natječaja te predložiti utvrđivanje najpovoljnijh ponuda u roku 8 (osam) dana od dana isteka natječaja.
O datumu i mjestu otvaranja ponuda ponuditelji će biti naknadno obaviješteni. Postupku otvaranja ponuda u zatvorenim omotnicama imaju pravo prisustvovati ponuditelji koji su podnijeli ponude ili njihovi opunomoćenici uz predočenje ovlaštenja.

11. Odluku o prodaji zemljišta najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradonačelnik Grada Vrlike koji je ovlašten sklopiti Ugovor o kupoprodaji s najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 8 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Ugovorom o kupoprodaji regulirati će se ostala prava i obveze.

12. Kupac je dužan:

– platiti ukupni iznos ponuđene cijene umanjen za iznos uplaćene jamčevine u roku definiranom kupoprodajnim ugovorom. Ukoliko Kupac ne plati iznos u naznačenom roku, Kupoprodajni ugovor se raskida bez prava kupca na povrat jamčevine;

– platiti porez na promet nekretnina,

– omogućiti osnivanje prava služnosti električnih vodova i trafostanica te pristupnih puteva

13. Ponuditelju koji uspije u natječaju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim se natjecateljima vraća. Ponuditelj koji odustane od ponude te nakon provedenog natječajnog postupka odbije sklopiti kupoprodajni ugovor gubi pravo na povrat jamčevine.

14. Sve ostale informacije, potrebnu natječajnu dokumentaciju koja je sastavni dio ovog natječaja, zainteresirani mogu dobiti u Gradu Vrlici, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika radnim danom od 9 do 13 sati.

15. Gradonačelnik Grada Vrlike pridržava pravo u bilo kojoj fazi provedbe ovog natječaja bez obrazloženja ne prihvatiti nijednu ponudu bez snošenja kakve materijalne ili druge odgovornosti prema ponuditeljima.

KLASA: 021-02/19-01/07
URBROJ: 2175-06/01-03-19-03
U Vrlici, 02. prosinca 2019. godine

GRADONAČELNIK
Jure Plazonić

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh