ZAUVIJEK OKRUNJENA
HEP x Hrvatska RGB
sponzor alke semafor

Informacija o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Otok

Autor/ica
Objavljeno: 2 lipnja, 2021
otok grb
REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 350-02/20-01/01
URBROJ: 2175/04-03-21-24
Otok, 20.05.2021. g.

Općina Otok, Jedinstveni upravni odjel, sukladno čl. 67. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ 3/17) i čl. 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) daje slijedeću:

Informaciju o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Otok

Nadležno tijelo i adresa tijela nadležnog za provedbu postupka izrade strateške studije:
Općina Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok

Pravni temelj provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš:
Pravni temelj provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš su članak 63. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine, br. 80/13, 153/13,78/15, 12/18 i 118/18) i članak 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17)

Naziv, programska polazišta i ciljevi plana za koji se izrađuje strateška studija
Naziv: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Otok (dalje u tekstu: ID PPU) Općine Otok.
Programska polazišta i ciljevi sadržani su u Odluci o izradi ID PPU Općine Otok.

Sažetak postupka koji će se provesti u okviru strateške procjene utjecaja na okoliš:

Jedinstveni upravni odjel Općine Otok (dalje u tekstu Jedinstveni upravni odjel) će u roku 8 dana od dana donošenja ove Odluke započeti postupak određivanja sadržaja strateške studije.

U postupku određivanja sadržaja strateške studije Jedinstveni upravni odjel će od tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja za okoliš, zatražiti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka kojima se obavezni sadržaj strateške studije dopunjuje kao posebni zahtjev vezano za područje iz djelokruga tog tijela i/ili osoba. Rok za dostavu mišljenja o potrebnom sadržaju strateške studije je 30 dana od primitka zahtjeva Jedinstvenog upravnog odjela. Ove radnje provode se sukladno odredbama članaka 7. do 10. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17) – u daljnjem tekstu Uredba.

U postupku utvrđivanja sadržaja strateške studije Jedinstveni upravni odjel će sukladno člancima 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) na internetskoj stranici Općine Otok objaviti Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš te informirati javnost o načinu sudjelovanja u postupku strateške procjene.

Jedinstveni upravni odjel će, u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, za vrijeme roka za dostavu mišljenja (30 dana od dana primitka zahtjeva) koordinirati i provesti konzultacije, a po potrebi i više konzultacija s predstavnicima tijela i osoba od kojih je zatraženo mišljenje. O provedenim konzultacijama Jedinstveni upravni odjel će se voditi zapisnik.

Nakon zaprimanja mišljenja tijela i/ili osoba i javnosti Jedinstveni upravni odjel utvrđuje konačni sadržaj strateške studije te Općinski načelnik Općine Otok donosi Odluku o sadržaju strateške studije, koja će se objaviti na internetskoj stranici Općine Otok sukladno članku 11. Uredbe.

Jedinstveni upravni odjel u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju sadržaja strateške studije istu dostavlja odabranom ovlašteniku, koji će izraditi Stratešku studiju, sukladno članku 11. Uredbe.

Za potrebe ocjene stručne utemeljenosti i cjelovitosti strateške studije Općinski načelnik Općine Otok imenuje Povjerenstvo za stratešku procjenu u roku od 8 dana od donošenja Odluke o sadržaju strateške studije. Postupak imenovanja i rad Povjerenstva propisan je odredbama Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

Jedinstveni upravni odjel u roku od 8 dana od dana primitka strateške studije od ovlaštenika, istu zajedno s nacrtom prijedloga ID PPU Općine Otok dostavlja Povjerenstvu za stratešku procjenu. Nakon što u postupku sukladno člancima 17. do 21. Uredbe ocijeni da je strateška studija cjelovita i stručno utemeljena, Povjerenstvo donosi mišljenje.

Nakon što razmotri mišljenje Povjerenstva, Općinski načelnik Općine Otok donosi Odluku o upućivanju strateške studije i nacrta prijedloga ID PPU Općine Otok u javnu raspravu, sukladno članku 23. i 24. Uredbe, koja Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Općine Otok. Postupak sudjelovanja javnosti u javnoj raspravi o strateškoj studiji i nacrtu prijedloga ID PPU provodi se prema odredbama članka 5., 6. i 12. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Istodobno s upućivanjem predmetnih dokumenata u javnu raspravu, Jedinstveni u upravni odjel dostavlja stratešku studiju i nacrt prijedloga ID PPU na mišljenje tijelima i/ili osobama od kojih je zatraženo mišljenje za utvrđivanje sadržaja strateške studije.

Nakon provedene javne rasprave, Jedinstveni upravni odjel sva mišljenja, primjedbe i prijedloge iz javne rasprave svih sudionika (tijela/osoba/javnosti) dostavlja na očitovanje ovlašteniku, odnosno izrađivaču strateške studije i izrađivaču nacrta prijedloga ID PPU. Svojim očitovanjem izrađivač strateške studije će predložiti konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Jedinstveni upravni odjel nakon toga priprema konačni prijedlog ID PPU Općine Otok.

Prije upućivanja nacrta konačnog prijedloga ID PPU Općine Otok u postupak usvajanja, Jedinstveni upravni odjel pribavlja, sukladno članku 25. Uredbe, mišljenje od Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije o provedenoj strateškoj procjeni, a navedeno je tijelo u roku od 30 dana od dana primitka dokumentacije u obvezi dostaviti mišljenje Jedinstvenom upravnom odjelu.

Nakon usvajanja ID PPU Općine Otok, u roku od 30 dana od donošenja odluke o usvajanju, Jedinstveni upravni odjel dužan je izraditi Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni čime završava postupak strateške procjene. O navedenom izvješću i usvojenim ID PPU Općine Otok, Jedinstveni upravni odjel informira javnost, tijela i osobe određena posebnim propisima, jedinice lokalne samouprave i druga tijela koja su sudjelovala u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš.

Tijela koja će sudjelovati u provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš:
– Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, 21000 Split
– Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split
– Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
– Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj,
– Grad Trilj, Poljičke Republike 15, 21240 Trilj,
– Zavod za prostorno uređenje Split, Bihaćka 1/III, 21000 Split,
– Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, p.p. 475, 21000 Split
– Hrvatske šume, UŠP Split, Kralja Zvonimira 35/III, 21 000 Split
– Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
– Hrvatske ceste d.o.o., Ruđera Boškovića 22, Split
– HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
– HOPS, Hrvatski operator prijenosnih sustava, Kupska 4, 10 000 Zagreb,
– Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica 46, Split
– Čistoća Cetinske Krajine, Ulica 126. Brigade Hrvatske vojske13, 21230 Sinj
– Vodovod i Odvodnja Cetinske Krajine d.o.o., Ulica 126. Brigade Hrvatske vojske13, 21230 Sinj

Način na koji će se javnost očitovati na informaciju

U svrhu informiranja javnosti, ova Informacija se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Općine Otok (www.otok.hr).

Poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš ID PPU Općine Otok. Adresa dostave: Općina Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, s naznakom: „SPUO za ID PPU Općine Otok“.

Rok dostave mišljenja: 30 dana od dana objave ove Informacije.

Način informiranja javnosti o ishodu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš :

Javnost će o ishodu postupka biti informirana objavom Odluke o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš na mrežnoj stranici Općine Otok (www.otok.hr)

Pročelnica JUO
Zorica Šentija, dipl.iur., v.r.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh