JAVNA PONUDA vlasnicima nekretnina na kojima se predviđa potpuno izvlaštenje radi izgradnje Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracije Trilj – K.O. Vedrine – naselje Jabuka

Autor/ica
Objavljeno: 3 rujna, 2018
vodovod03

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, kao korisnik projekta za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracije Trilj, u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa na nekretnini na kojoj se predviđa potpuno izvlaštenje radi izgradnje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, objavljuje

J A V N U  P O N U D U

vlasnicima nekretnine označene kao:

čest.zem. 93 k.o. Vedrine.

na kojoj se prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli Kl:UP/350-05/17-01/000004 i Urbroj:2181/1-11-00-05/02-17-0013 od 24.05.2017. godine predviđena izgradnja građevine infrastrukturne namjene, vodonogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Trilj – odvodnja naselja Jabuka (kanalizacijski kolektori duljine 3700 m,tlačni cjevovodi duljine 790 m i dvije kanalizacijske crpne stanice), 2.skupine, na sporazumno rješavanje pitanja naknade za potpuno izvlaštenje na navedenoj nekretnini kojoj su vlasnici, a sve temeljem procjena ovlaštenih sudskih vještaka poljoprivredne i građevinske struke izrađenim za svaku nekretninu posebno.

Pozvani mogu pristupit osobno ili putem punomoćnika na adresu Poljičke republike 15, Trilj (zgrada Gradske uprave-prostorija do glavnog ulaza), svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati, a sve u roku 8 dana od dana objave ove javne ponude.

Pozvani su dužni sa sobom ponijeti dokaz o vlasništvu nekretnine.

Direktor
Milan Smoljo, dipl. oec.

Javna ponuda

 

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh