svabo

JAVNA PONUDA vlasnicima nekretnina na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti radi izgradnje komunalne vodne građevine, K. O. Udovičići

Autor/ica
Objavljeno: 12 prosinca, 2018

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 363-01/18-01/13
Urbroj: 2175/04-02-18-07
Otok, 12.12.2018. g.

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o Sinj, kao korisnik projekta Vodoopskrbna mreža gornje zone naselja Udovičići, u postupku uređenja imovinsko pravnih odnosa na nekretninama na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti radi izgradnje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – komunalne vodne građevine, putem punomoćnika Općine Otok, objavljuje:

J A V N U   P O N U D U
vlasnicima nekretnina označenih kao:

 

• Čest. zem. 177/2, 177/3, sve K. O. Udovičići

na kojima je prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli Klasa: UP/I -350-05/18-01/000013, Urbroj: 2181/1-11-00-05/02-18-0007, od 01.10.2018. predviđena izgradnja građevine infrastrukturne namjene, vodonogospodarskog sustava komunalne vodne građevine – VODOOPSKRBNA MREŽA GORNJE ZONE NASELJA UDOVIČIĆI, ukupne duljine 617 m, 2. skupine, na sporazumno rješavanje pitanja naknade za ustanovljenje služnosti na nekretninama kojih su vlasnici, a sve temeljem procjena ovlaštenih sudskih vještaka poljoprivredne i građevinske struke izrađenim za svaku nekretninu posebno.

Pozvani mogu pristupiti osobno ili putem punomoćnika na adresu Trg dr. Franje Tuđmana 8,

Otok (zgrada Općine), I. kat soba br. 3., svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati, a sve u roku 8 dana od dana objave ove javne ponude.
Pozvani su dužni sa sobom ponijeti dokaz o vlasništvu nekretnine.

U ime Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o.
Punomoćnik Općina Otok
Načelnik:
Dušan Đula

Javni ponuda
Print Friendly, PDF & Email

Na vrh