svabo

JAVNA PONUDA vlasnicima nekretnina na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracije Otok – odvodnja naselja Otok – Slivovi centar, jug i istok K.O. Otok – crpna stanica CS Otok 3

Autor/ica
Objavljeno: 27 rujna, 2018
vodovod03

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, kao korisnik projekta za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracije Otok, u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti radi izgradnje građevina infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, objavljuje

 

J A V N U   P O N U D U
vlasnicima nekretnina označenih kao:

 

čest.zem. 625/2 K.O. OTOK

na kojoj je prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli Klasa: UP/I-350-05/17-01/000025, Urbroj: 2181/1-11-00-05/01-17-0007, od 30.10.2017. godine te Rješenjem o ispravci greške Klasa: UP/I-350-05/17-01/000025, URBROJ: 2181/1-11-00-05/01-17-0009, od 12.03.2018. godine, predviđena izgradnja građevine infrastrukturne namjene, vodonogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Otok – ODVODNJA NASELJA OTOK – SLIVOVI CENTAR, JUG I ISTOK, koja obuhvaća izgradnju crpne stanice ”CS Otok 3” u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda naselja Otok – Slivovi centar, jug i istok K.O. Otok, na sporazumno rješavanje pitanja naknade za ustanovljenje služnosti na nekretninama kojih su vlasnici, a sve temeljem procjena ovlaštenih sudskih vještaka poljoprivredne i građevinske struke izrađenim za svaku nekretninu posebno.

Pozvani mogu pristupiti osobno ili putem punomoćnika na adresu Trg dr. Franje Tuđmana 8, Otok (zgrada Općine), I. kat soba br. 3., svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati, a sve u roku 8 dana od dana objave ove javne ponude.

Pozvani su dužni sa sobom ponijeti dokaz o vlasništvu nekretnine.

Direktor:
Milan Smoljo, dipl. oec.

Javna ponuda
Print Friendly, PDF & Email

Na vrh