svabo

JAVNA PONUDA vlasnicima nekretnina na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracije Trilj – pristupni put za Vodospremu Trilj – K.O. Vedrine i K.O. Čaporice

Autor/ica
Objavljeno: 29 listopada, 2018

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, kao korisnik projekta za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracije Trilj, u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti: za projekt pristupni put za Vodospremu Trilj, objavljuje

 

JAVNU PONUDU

 

vlasnicima nekretnina označenih kao:

čest.zem. 1264, 1266/1, 1266/2, 1267/1, 1267/2, 1272/1, 1272/2, 1272/3, 1270/3, 1270/4, 1270/5, 1268/1, 1269/2 sve K.O. VEDRINE.

čest.zem. 2172, 2171, 2166, 2165 sve K.O. ČAPORICE.

na kojima je prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli Kl:UP/350-05/17-01/000019 i Urbroj:2181/1-11-00-05/02-17-0006 od 27.09.2017. godine predviđena izgradnja građevine infrastrukturne namjene, vodonogospodarskog sustava aglomeracije Trilj: izgradnja vodospreme i hidrostanice, 2.skupine,
na sporazumno rješavanje pitanja naknade za ustanovljenje služnosti na nekretninama kojih su vlasnici, a sve temeljem procjena ovlaštenih sudskih vještaka poljoprivredne i građevinske struke izrađenim za svaku nekretninu posebno.

Pozvani mogu pristupit osobno ili putem punomoćnika na adresu Poljičke republike 15, Trilj (zgrada Gradske uprave-prostorija do glavnog ulaza), svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati, a sve u roku 8 dana od dana objave ove javne ponude.

Pozvani su dužni sa sobom ponijeti dokaz o vlasništvu nekretnine.

Direktor:
Milan Smoljo, dipl. oec.

Javna ponuda
Print Friendly, PDF & Email

Na vrh