JAVNA PONUDA vlasnicima nekretnina u K.O. Sušci

Autor/ica
Objavljeno: 23 veljače, 2021

 

vodovod logo

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, kao investitor građevine infrastrukturne namjene, vodoopskrbnog sustava , 2.b skupine – vodoopskrbna mreža naselja Sušci, u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama na kojima se predviđa ustanovljavanje služnosti radi izgradnje predmetne komunalne vodne građevine, objevljuje

J A V N U P O N U D U

vlasnicima nekretnina označenih kao:

kat.čest.br. :

1665/3, 2862/34, 1485/4, 1485/3, 1484, 1480/9, 1439, 2891, 2863/54, 2863/53, 2638, 2637/3, 2637/2, 2637/1, 2636/1, 2634, 2633, 2631, 2601/3, 2600/2, 2600/1, 2599/3, 2599/2, 2599/1, 2598/1, 2597/1, 2595, 2594, 2074/2, 2073, 2069, 2066, 2061, 2057/2, 2051, 2040/2, 2024/2, 2020, 2019, 2018, 1998/1, 1973, 1974, 1972, 1956/2, 1955, 1952, 1951, 1950, 1949, 1928/1, 1923, 1867/2, 1913/2, 1913/1, 1907, 1899, 1891/2, 1867/1, 1395, 1866, 1860, 1856, 1843, 1754/1, 1690, 1689/2, 1688, 1686, 1668, 1667, 1665/2, 1653/1, 1652/2, 1643/4, 1558, 1534/1, 1525/2, 1523/4, 1523/2, 1521, 2024/1, 1502, 1500, 1498/1, 1397/5, 1397/4, 1396, 1397/2, 1397/1, 1366/7, 1314, 2058, 2059, 2060, 1313, 1312, 1290, 1186/1, 2025, 1888, 1149/2, 1149/1, 1148/2, *160/1, *150/3, *146 sve K.O. Sušci

na kojima je prema građevinskoj dozvoli KLASA: UP/I-361-03/19-01/000145, URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-19-0007 od 31.07.2019. predviđeno građenje građevine infrastrukturne namjene , vodoopskrbnog sustava 2.b skupine – Vodoopskrbna mreža naselja Sušci, na sporazumno rješavanje naknade za ustanovljavanje služnosti na nekretninama kojih su vlasnici, a sve temeljem procjene ovlaštenih sudskih vještaka poljoprivredne i građevinske struke izrađenim za svaku nekretninu posebno.

Pozvani mogu pristupiti osobno ili putem punomoćnika na adresu Dicmo Kraj 43, Dicmo (zgrada Općine) svakim radnim danom od 9,00 do 13,00 sati , a sve u roku od 8 dana oda dana objave ove javne ponude.

Pozvani su dužni sa sobom ponijeti dokaz o vlasništvu nekretnine.

Direktor:

Milan Smoljo, dipl.oec.

ferata@ferata.hr
0997370409
Na vrh