VRLAFEST

JAVNA PONUDA vlasnicima/suvlasnicima nekretnina katastarskih oznaka čestica zemlje K.O. Košute

Autor/ica
Objavljeno: 25 svibnja, 2021
vodovod logo

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, kao korisnik projekta za izgradnju integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Trilj, sukladno odredbi članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ br. 74/14, 69/17 i 98/19), objavljuje slijedeću;

JAVNU PONUDU

 

vlasnicima/suvlasnicima nekretnina katastarskih oznaka čest.zem. 527/2, 527/7, 527/11, 527/3, 495/2, 494/4, 494/3, sve K.O. KOŠUTE, na sporazumno rješavanje pitanja naknade za ustanovljenje služnosti na nekretninama kojih su vlasnici/suvlasnici, a sve temeljem Procjenbenih elaborata ovlaštenih sudskih vještaka poljoprivredne i građevinske struke izrađenim za svaku nekretninu posebno.

Izmjenom i dopunom elaborata nepotpunog izvlaštenja, br. TD 730-G32-19-03-5-16, od tvrtke GEOPROJEKT d.d., Split, na gore navedenim nekretninama predviđa se izgradnja građevine infrastrukturne namjene, vodonogospodarskog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Trilj – odvodnja naselja Košute (koja obuhvaća izgradnju crpne stanice s tlačnim cjevovodom i kanalizacijskih kolektora).

Pozvani mogu pristupit na uvid osobno ili putem punomoćnika na adresu Poljičke republike 15, Trilj (zgrada Gradske uprave-prostorija do glavnog ulaza), svakim radnim danom od 09,00 do 12,00 sati, a sve u roku 8 dana od dana objave ove Javne ponude.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt broj: 021/831-135.

Direktor:
Milan Smoljo, dipl. oec.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh