svabo

JAVNA PONUDA vlasnicima nekretnina na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti radi izgradnje građevina infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava Aglomeracije Otok

Autor/ica
Objavljeno: 31 srpnja, 2018
vodovod03

Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj, kao korisnik projekta za izgradnju Integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracije Otok, u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama na kojima se predviđa ustanovljenje služnosti radi izgradnje građevina infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, objavljuje

J A V N U  P O N U D U
vlasnicima nekretnina označenih kao:

  • čest.zem. 2179/2, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184 sve K.O. BRNAZE
  • čest.zem. 477/204, 1039, 1008, 477/214, 980/2, 477/155 sve K.O. OTOK

na kojima je prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli Klasa: UP/I-350-05/08-01/90, Urbroj: 2181/1-14-05-08-7, od 17.11.2008. godine, čije važenje je produženo za još dvije godine Rješenjem, Klasa: UP/I-350-05/10-19/73, Urbroj: 2181/1-11-05-10-2, od 4.11.2010. godine i I. Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, Klasa: UP/l-350-05/12-21/06, Urbroj: 2181/1-14-05-12-02, od 29.10.2012. te II. Izmijenjenoj i dopunjenoj lokacijskoj dozvoli Klasa: UP/I-350-05/17-01/000021, Urbroj:2181/1-11-00-05/01-17-0008 od 06.10.2017. godine predviđena izgradnja građevine infrastrukturne namjene, vodonogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Otok – kanalizacijska mreža centralnog dijela naselja Otok koja obuhvaća izgradnju kanalizacijskih kolektora i crpnih stanica s tlačnim cjevovodima 2. skupine, na sporazumno rješavanje pitanja naknade za ustanovljenje služnosti na nekretninama kojih su vlasnici, a sve temeljem procjena ovlaštenih sudskih vještaka poljoprivredne i građevinske struke izrađenim za svaku nekretninu posebno.

Pozvani mogu pristupiti osobno ili putem punomoćnika na adresu Trg dr. Franje Tuđmana 8, Otok (zgrada Općine), I. kat soba br. 3., svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati, a sve u roku 8 dana od dana objave ove javne ponude.

Pozvani su dužni sa sobom ponijeti dokaz o vlasništvu nekretnine.

Direktor:
Milan Smoljo, dipl. oec.

Javna ponuda
Print Friendly, PDF & Email

Na vrh