HEP Hrvatska

Javni natječaj za davanje u zakup lokacija površina javne namjene za postavljanje privremenog objekta-štanda, naprava, pokretnih radnji – povodom Dana Alke i Velike Gospe 2021. godine

Autor/ica
Objavljeno: 7 srpnja, 2021

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN, br.: 33/01,  60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,  144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 52. Statuta Grada Sinja (‘Službeni glasnik Grada Sinja’, br.:  02/21), članka 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. I 19. Odluke o zakupu površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada Sinja  (‘Službeni glasnik Grada Sinja’, br.: 05/20), Gradonačelnik Grada Sinja, Miro Bulj, dana  01. srpnja  2021. godine,  donio je

 

ZAKLJUČAK

 o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lokacija površina javne namjene za postavljanje privremenog objekta-štanda, naprava,  pokretnih radnji – povodom Dana Alke i Velike Gospe 2021. godine.

JAVNI NATJEČAJ I UVJETE MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

 

ferata@ferata.hr
0997370409
Na vrh