Javni natječaj za dodjelu stipendija srednjoškolcima lošijeg imovinskog statusa u 2020./2021. školskoj godini

Autor/ica
Objavljeno: 1 listopada, 2020

KLASA: 604-01/20-01/44
URBROJ:2175/01-03-20-3

Sinj, 01. listopada 2020. godine

Na temelju članka 7. Pravilnika o stipendiranju srednjoškolaca lošijeg imovinskog statusa s područja Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 11/19), Gradonačelnica Grada Sinja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija srednjoškolcima lošijeg imovinskog statusa u 2020./2021. školskoj godini

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Grad Sinj dodjeljuje 50 učeničkih stipendija namijenjenih srednjoškolcima lošijeg imovinskog statusa s područja Grada Sinja.

Stipendije se odobravaju za deset (10) mjeseci u iznosu od 300,00 kuna mjesečno.

I. UVJETI NATJEČAJA

Natjecati se mogu učenici srednjih škola, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Sinja najmanje 6 mjeseci prije objavljivanja Javnog natječaja ako redovito, bez ponavljanja, pohađaju neku od srednjih škola na području Republike Hrvatske, ako im prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva ostvaren u šest (6) mjeseci koji prethode mjesecu objave Natječaja ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna i ako ne koriste neku drugu stipendiju ili potporu u svrhu školovanja.

Prijavu na Javni natječaj podnose učenici osobno i ne mogu je podnositi druge osobe u njihovo ime.

II. POTREBNA DOKUMENTACIJA
popunjena Prijava na Natječaj na propisanom obrascu vlastoručno potpisana, za Maloljetne učenike prijavu supotpisuje roditelj/skrbnik;
potvrda o redovitom upisu u 2020./2021. školsku godinu izdana od strane srednje škole koju pohađa, s naznakom godine upisa u prvi razred, kao i razreda u koji je učenik upisan u tekućoj školskoj godini (svi kandidati);
potvrda o prebivalištu (za svakog kandidata);
potvrda porezne uprave – dokaz o prihodima svih članova zajedničkog kućanstva za šest (6) mjeseci koji prethode mjesecu objave natječaja (svi kandidati);
izjava da nije korisnik neke druge stipendije ili potpore u svrhu školovanja (svi kandidati);

III. OSTALI UVJETI

Korisniku stipendije prestaje pravo na isplatu stipendije ako:
– prekine školovanje,
– ponavlja godinu,
– prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je ostvario stipendiju.

Dobitnici Stipendije Grada Sinja ne mogu istovremeno primati neku drugu stipendiju. Ako tijekom ugovornog razdoblja stipendiranja dobiju neku drugu stipendiju, obvezni su Gradu Sinju vratiti već dobiveni dio iznosa stipendije.

IV. UPUTE ZA PRIJAVU

Prijave se podnose Komisiji za provedbu postupka dodjele stipendija srednjoškolcima lošijeg imovinskog statusa s područja s područja Grada Sinja osobnom dostavom preko pisarnice Grada Sinja, e-mailom na adresu info@sinj.hr ili poštom na adresu Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, Sinj, dostavom popunjenog Obrasca Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom.

Natječaj je otvoren od 01. listopada 2020. godine, odnosno od dana objave na službenim internetskim stranicama Grada Sinja, www.sinj.hr i traje do 30. listopada 2020. godine. Obrazac za prijavu može se dobiti u Uredu Grada ili preuzeti na internet stranicama Grada Sinja.

Nakon isteka natječajnog roka, dokumenti priloženi uz prijavu ne vraćaju se kandidatima.

Nepravodobne prijave neće se razmatrati !

V. ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA

Prijedlog rang liste kandidata za dodjelu stipendija srednjoškolcima lošijeg imovinskog statusa s područja Grada Sinja bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Sinja i na službenim internetskim stranicama Grada Sinja, www.sinj.hr, u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na prijedlog rang liste u roku 8 dana od dana objavljivanja liste na službenim internetskim stranicama Grada Sinja.

O prigovoru odlučuje Gradonačelnica u roku od 8 dana po isteku roka za dostavu prigovora.

O odluci po prigovoru kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku.

Odluka o prigovoru je konačna.

Po isteku roka za rješavanje prigovora, Gradonačelnica donosi konačnu rang listu stipendista za tekuću školsku godinu, koja će biti objavljena na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada Sinja, www. sinj. hr.

Na konačnu rang listu ne mogu se podnositi prigovori.

Sa svakim dobitnikom stipendije Gradonačelnica će sklopiti poseban ugovor o stipendiranju.

Gradonačelnica
Kristina Križanac, struč. spec. oec.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh