extrametal

JAVNI NATJEČAJ za podnošenje Prijava za dodjelu bespovratnih sredstava radi sufinanciranja troškova ishođenja akta o građenju

Autor/ica
Objavljeno: 2 svibnja, 2019

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD TRILJ
GRADONAČELNIK
KLASA : 361-02/19-01/5
URBROJ:2175-05-03-19-01

Temeljem čl. 47. Statuta grada Trilja (Službeni glasnik 3/09, 01/13 i 2/18) i Programa javnih potreba, Točka 7. Program unapređenja stanovanja, donesenog od Gradskog vijeća na 15. sjednici održanoj 16.04.2019. god.
Gradonačelnik grada Trilja, objavljuje;

J A V N I    N A T J E Č A J

za podnošenje Prijava za dodjelu bespovratnih sredstava radi
sufinanciranja troškova ishođenja akta o građenju

 

1. PREDMET I CILJ JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz proračuna Grada Trilja za 2019. godinu, temeljem Programa javnih potreba i Programa unapređenja stanovanja kojima je cilj potaknuti na rješavanje stambenog pitanja radi demografske obnove i povećanja broja stanovništva na prostoru grada Trilja.

2. PRIJAVITELJI NA JAVNI NATJEČAJ

Prijavitelji na Javni natječaj mogu biti državljani/ke Republike Hrvatske, do navršene 45-e godine života, sa ishođenim pravovaljanim aktom o građenju, na prostoru bilo kojeg od naselja grada Trilja, od 02.siječnja do 31.prosinca 2019.godine.

3. NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA
Bespovratna financijska sredstva u iznosu do 25.000,oo kuna dodjeljivat će se za sufinanciranje troškova ishođenja građevinske dozvole za izgradnju novog stambenog objekta , a do 20.000,oo kuna za rekonstrukciju, nadogradnju i/ili proširenje postojećeg stambenog objekta čiji je krajnji cilj poboljšanje uvjeta stanovanja.

Prihvatljivi troškovi su:
Geodetski projekt
Idejni projekt
Glavni projekt
Izvedbeni projekt
Komunalni doprinos
Vodni doprinos
Pristojbe

4. UVJETI ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva mogu se dodijeliti pod uvjetom da prijavite/ica odnosno supružnici nemaju u vlasništvu drugi stan ili drugu kuću, te da nemaju dugovanja prema Proračunu grada Trilja.
Uz Obrasce za dodjelom bespovratnih sredstava prijavitelj/ica dužan je dostaviti kopiju važeće Građevinske dozvole i račun/e troškova dokumentacije za ishođenje (Točka 3.-Prihvatljivi troškovi)

5. PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave se podnose na obrascima (1.Izjava i 2. Zahtjev) koji se nalaze u prilogu Javnog natječaja i njegov su sastavni dio.
Prijave na Javni natječaj za 2019. godinu moguće su do 31. siječnja 2020.godine.

Prijave na Javni natječaj sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Grad Trilj, Ulica Poljičke republike 15., 21 240 Trilj, sa naznakom „Prijava za dodjelu bespovratnih sredstava troškova građevinske dozvole – ne otvaraj“

U Trilju, 20. travnja 2019. god.

 

1. Izjava
2. Zahtjev

 

GRADONAČELNIK
Ivan Šipić, dipl.theol.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh