JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Trilju za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI“ – žene triljskog kraja

Autor/ica
Objavljeno: 23 lipnja, 2020

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ

GRADONAČELNIK

Klasa: 112-01/20-01/6

Urbroj: 2175-05-03-20-01

Trilj, 17.06.2020. godine

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-312, od 29. lipnja 2017. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. „Zaželi – žene triljskog kraja“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0217, KLASA: 102-02/18-01/1, URBROJ: 2175-05-03-18-01 od 25. rujna 2018. godine, te članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ br. 03/09, 01/13 i 2/18), gradonačelnik Grada Trilja, raspisuje,

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Trilju za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu

Projekta „ZAŽELI“ – žene triljskog kraja

I. Raspisuje se Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Trilju za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – žene triljskog kraja – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osoba u nepovoljnom položaju i/ili osoba s invaliditetom

II. Broj traženih radnica: 1

III. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 9 mjeseci.

IV. Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnice minimalna je plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine„ 118/18) i Uredbom o visini minimalne plaće („Narodne novine„ 106/19)

V. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Trilja.

VI. Opis poslova:

organizacija prehrane

pomoć u obavljanju kućanskih poslova i održavanju okućnice

pomoć u održavanju osobne higijene i brige o zdravlju

psihosocijalna podrška

usluge posredovanja između korisnika i društvenih institucija u cilju ostvarivanja različitih prava

VII. Kandidatkinje moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

punoljetnost,

hrvatsko državljanstvo,

nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice i beskućnice

nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (minimalno završena osnovna škola).

VIII. Prijavi na Javni poziv kandidatkinje su dužni priložiti:

prijavnica u prilogu

životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)

preslika osobne iskaznice

preslika dokaza o završenoj školi

potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)

IX. Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017) i koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Prednost u odnosu na ostale kandidatkinje ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15, 21 240 Trilj, putem pošte ili osobno, u roku 8 dana, od dana objave natječaja na Oglasnim stranicama HZZ-a, u zatvorenoj koverti s naznakom:

„Za javni poziv – ZAŽELI žene triljskog kraja“

Podnositeljice su u životopisu ili prijavnici za posao dužne naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke VII. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatkinja koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Grada Trilja– www.trilj.hr

Kandidatkinje će o rezultatima javnog poziva biti obaviještene u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

Gradonačelnik Grada Trilja

Ivan Šipić, dipl. teol.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

PRIJAVNICA

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh