fruhwald

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Vrlike

Autor/ica
Objavljeno: 17 veljače, 2021
vrlika grb

Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 141/06, 148/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 47. Statuta Grada Vrlika („Službeni glasnik Grada Vrlika“ br. 02/18 i 06/20) Gradonačelnik Grada Vrlika raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Vrlike

1.Predmet prodaje su nekretnine (građevinska zemljišta) u vlasništvu Grada Vrlike koje se nalaze u Radnoj zoni i to kako slijedi:

kat.čest. 724/40 KO Kosore, građevinsko zemljište, površine 11101 m2, upisana u PL 622

– kat.čest. 724/41 KO Kosore, građevinsko zemljište, površine 4900 m2, upisana u PL 622

– kat.čest. 724/42 KO Kosore, građevinsko zemljište, površine 4000 m2, upisana u PL 622

– kat.čest. 724/43 – KO Kosore, građevinsko zemljište, površine 7440 m2, upisana u PL 622

2. Početna prodajna cijena za nekretnine iz točke 1. ovog natječaja iznosi 20,00 kn/m2.

3. Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jednu ili više nekretnina iz točke 1. ovog natječaja.

4. nekretnine se mogu uz prethodnu najavu pokazati.

5.Pravo na natjecanje imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe.

6. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena po 1 m2 uz uvjet:

– da ponuditelj na nekretnini/nekretninama za koje podnosi ponudu za kupnju planira izgraditi proizvodni pogon (navesti planiranu djelatnost);

7. Rok dostave ponude je 15 dana od objave na portalu www.ferata.hr, pružatelja elektroničke publikacije Hit radio d.o.o. Glavička 29, 21230 Sinj, a ovaj natječaj se objavljuje i na web stranici Grada Vrlike, www.vrlika.hr.

8. Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime, adresu odnosno tvrtku i sjedište ponuditelja,

– osobni identifikacijski broj ili istovjetan broj u matičnoj državi ukoliko je ponuditelj stranac

– oznaku nekretnine ili nekretnina za koju se podnosi ponuda,

– ponuđenu cijenu za nekretninu po metru kvadratnom površine i ukupnu cijenu za nekretninu

– dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 50.000,00 u korist žiro-računa proračuna Grada Vrlike IBAN: HR4624070001851300000 model 68, poziv na broj:7757-OIB

– preslika osobne iskaznice ili važeće putne isprave za stranca ukoliko je ponuditelj fizička osoba

– izvod iz sudskog registra za pravne osobe odnosno preslika obrtnice ili drugi istovjetan dokument u državi poslovnog nastana ukoliko je ponuditelj stranac.

9. U slučaju dostavljanja dokumenata koji nisu na hrvatskom jeziku ponuditelj je obvezan uz njih priložiti ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

10. Ponude se dostavljaju na adresu: Grad Vrlika, Trg Fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika u zatvorenim omotnicama s naznakom: : »Ponuda, ne otvarati – kupnja zemljišta RZ Kosore«.

11. Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama Grada Vrlike, provesti će javni natječaj, sastaviti zapisnik, utvrditi koji ponuditelji ispunjavaju uvjete javnog natječaja te predložiti utvrđivanje najpovoljnijih ponuda u roku 15 (petnaest) dana od dana isteka natječaja. O datumu i mjestu otvaranja ponuda ponuditelji će biti naknado obaviješteni. Postupku otvaranja ponuda u zatvorenim omotnicama imaju pravo prisustvovati ponuditelji koji su podnijeli ponude ili njihovi opunomoćenici uz predočenje ovlaštenja.

12. Odluku o prodaji zemljišta najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradonačelnik Grada Vrlike te sklapa Ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 15 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Ugovorom o kupoprodaji regulirati će se ostala prava i obveze.

13. Kupac je dužan:

– platiti ukupni iznos ponuđene cijene umanjen za iznos uplaćene jamčevine u roku definiranom kupoprodajnim ugovorom. Ukoliko Kupac ne plati iznos u naznačenom roku, Kupoprodajni ugovor se raskida bez prava kupca na povrat jamčevine;

– kupac ne smije otuđiti i opteretiti zemljište bez suglasnosti prodavatelja sve do potpune isplate kupoprodajne cijene,

– platiti porez na promet nekretnina.

14. Ponuditelju koji uspije u natječaju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim se natjecateljima vraća. Ponuditelj koji odustane od ponude ili odbije sklopiti Ugovor o kupoprodaji gubi pravo na povrat jamčevine.

15. Sve ostale informacije zainteresirani mogu dobiti u Gradu Vrlici, radnim danom od 9 do 13 sati.

16. Gradonačelnik Grada Vrlika pridržava pravo u bilo kojoj fazi provedbe ovog natječaja bez obrazloženja ne prihvatiti nijednu ponudu bez snošenja kakve materijalne ili druge odgovornosti prema ponuditeljima.

KLASA: 021-02/21-01/02

URBROJ: 2175-06/01-03-21-03

U Vrlici, 17. veljače 2021. godine

GRADONAČELNIK

Jure Plazonić

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh