Javni natječaja za davanje u zakup kućica, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti tijekom trajanja epidemije COVID 19

Autor/ica
Objavljeno: 23 listopada, 2020

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN br.: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 53. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br.: 10/09, 02/13 i 02/18), članka 4. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Sinja za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr. („Službeni glasnik Grada Sinja“, br.: 03/12 i 06/15), Gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac, struč spec. oec., dana 20. listopada 2020. godine, donijela je Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup kućica u vlasništvu Grada Sinja, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti tijekom trajanja epidemije COVID-a 19.

Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni natječaj za davanje u zakup kućica – ne otvarati“ ; na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21 230 Sinj i moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Sinja na dan 05. studenog 2020. godine (četvrtak), do 13:00 sati (bez obzira na način dostave).

Odluku možete preuzeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh