fruhwald

JAVNI POZIV – Mjera 1. Podmjera 1.4. Ulaganje u podizanje ili obnovu trajnih nasada

Autor/ica
Objavljeno: 26 veljače, 2021
otok grb

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA OTOK

Jedinstveni upravni odjel

 

KLASA: 320-01/21-01/02

URBROJ: 2175/04-03-21-1

Otok, 24. veljače  2021. god.

 

Jedinstveni  Upravni odjel Općine Otok, temeljem odredbi članka 12. Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Otok  za razdoblje 2021. – 2025. godine („Službeni glasnik Općine Otok“  broj 02/21)   objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za potpore za

Mjeru 1. Potpora investicijama u poljoprivredna gospodarstva

Podmjera 1.4. Ulaganje u podizanje ili obnovu trajnih nasada

iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Otok

za razdoblje 2021. – 2025. godine

 

I. Predmet Javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu bespovratne potpore iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Otok  za  Mjeru 1. Potpora investicijama u poljoprivredna gospodarstva, Podmjera 1.4. Ulaganje u podizanje ili obnovu trajnih nasada.

Potpora se dodjeljuje sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013.i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21.veljače 2019. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.)

II. Prihvatljivi korisnici potpore

Prihvatljivi korisnici potpore su:

–   poljoprivredni proizvođači upisani  u Upisnik  poljoprivrednih gospodarstava (OPG-ovi, zadruge, obrti i trgovačka društva)

–    imaju prebivalište odnosno sjedište i čija se proizvodnja odvija na području Općine Otok,

–    imaju ekonomsku  veličinu  poljoprivrednog gospodarstva veću od 2.000 €,

–    nemaju dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Općini Otok na dan podnošenja zahtjeva

–    imaju podmirene financijske  obveze prema Državnom proračunu.

Podnositelj zahtjeva za potporu u ime poljoprivrednog gospodarstva je nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

III. Iznos potpore

Za Mjeru 1. Podmjeru 1.4. iznos potpore za  2021. godinu po korisniku  iznosi do 2/3 ukupnih opravdanih i dokumentiranih troškova, najviše do 10.000,00 kuna godišnje za nabavu sadnog materijala te najviše 5.000,00 kn godišnje za armaturu i opremu.

Potpora se dodjeljuje korisniku za sufinanciranje:

-proširenja voćnjaka, odnosno podizanje minimalno 1.000 m2 voćnjaka – uz obvezu nabave certificiranog sadnog materijala od najmanje 30 sadnica voća ili 600 m2 vinograda – uz obvezu nabave certificiranog sadnog materijala od najmanje 300 cijepova vinove loze.

– za podizanje trajnih nasada ljekovitog i aromatičnog bilja na minimalno 1.000 m2 zemljišta i uz obvezu nabave certificiranog sadnog materijala i uvjet nabave najmanje 500 sadnica.

– za nabavu armature i opreme (stupovi, žica i sl.) za ograđivanje nasada, a isključuje betonske radove i troškove usluga i radova.

Potporom se želi potaknuti opstanak i razvoj poljoprivrednih gospodarstava na području Općine Otok i podizanje novih višegodišnjih nasada vinove loze i voćnjaka, te ljekovitog i aromatičnog bilja.

Obveza  korisnika je zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od tri (3) godine od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:

–    prestanka ili premještanju  proizvodne aktivnosti izvan područja Općine Otok

–    promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja

–    davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog  ulaganja do isteka tri (3) godine od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza

–   značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeve ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

IV. Potrebna dokumentacija

Podnositelji za  Mjeru 1. Podmjeru 1.4. moraju dostaviti slijedeću dokumentaciju:

–    ispunjen Zahtjev za potporu,

–    preslika iskaznice ili Rješenja Upisnika poljoprivrednih gospodarstava,

–    potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (kod APPRRR),

–    izjavu o nepostojanju dugovanja prema Općini Otok,

–    Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu,

–    popunjenu izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,

–    popunjenu izjavu o dobivenim potporama male vrijednosti, a koje je podnositelj primio tijekom prethodne dvije fiskalne godine te tijekom tekuće fiskalne godine,

–   preslika osobne iskaznice, odnosno za obrt preslika obrtnice, a za trgovačko društvo preslika rješenja o upisu u sudski registar ne stariji od 6.mjeseci.

Po potrebi Povjerenstvo za provedbu  Mjera iz Programa potpora u  poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Otok  za razdoblje 2021. – 2025.  može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

V. Način, rok i mjesto dostave ponuda

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol Općine Otok  u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja, na slijedeću adresu:

Općina Otok, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr.Franje Tuđmana 8, 21238 Otok

„Povjerenstvo za provedbu  Mjere 1. Potpora investicijama u poljoprivredna gospodarstva

Podmjere  1.4. Ulaganje u podizanje ili obnovu trajnih nasada iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Otok za razdoblje 2021. – 2025. godine“

Rok za podnošenje  popunjenih Zahtjeva s traženom dokumentacijom  je   od dana objave Javnog  poziva  do  31.  ožujka   2021. godine.

Nepravovremeni i nepotpuni Zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

VI. Zaprimanje i administrativna obrada kontrola Zahtjeva

1.Povjerenstvo za provedbu Mjere 1. Potpora investicijama u poljoprivredna gospodarstva Podmjere 1.4. Ulaganje u podizanje ili obnovu trajnih nasada   (u daljnjem tekstu „Povjerenstvo“) zaprima sve  Zahtjeve iz ove Mjere,  obrađuje ih, analizira ispunjavanje uvjeta iz Programa i Javnog poziva, utvrđuje pravovremenost i potpunost Zahtjeva.

2.Povjerenstvo provodi administrativnu kontrolu  temeljem Zahtjeva za potporu  i dokumentacije podnesene uz Zahtjev za potporu.

O rezultatu zaprimljenih Zahtjeva  prijavitelji će biti obaviješteni u primjerenom roku.

VII. Ostale informacije

Tekst Javnog poziva i  pripadajući obrazac Zahtjeva objavljeni su na službenim Internet stranicama  Općine Otok www.opcina-otok.hr  i  na oglasnoj ploči  Općine Otok.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 834-503 ili e-poštom opcina-otok@st.t-com.hr .

Zahtjev-za-potpore-2021

IZJAVA-o-koristenju-potpora-male-vrijednosti-2021-1

Izjava-nema-dugovanja-1

Izjava-o-privoli-i-Dvostruko-financiranje-2021-1

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh