VRLAFEST

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama

Autor/ica
Objavljeno: 26 svibnja, 2021
otok grb

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA OTOK
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 940-01/21-01/02
URBROJ: 2175/04-02-21-01
Otok, 26.5.2021.

Na temelju članaka 123. – 133. Zakona o cestama (”Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (”Narodne novine” broj 59/18 objavljuje se

JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena:

– NC-OTO-5 (Vuletina Rupa) u naselju Otok u k.o. Otok o započinjanu postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (”Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Otok.

Geodetski elaborat izvedenog stanja za predmetne nerazvrstane ceste izradit će tvrtka GEOMATIKA d.o.o. za izmjeru, projektiranje i inženjering, Ulica bana Jelačića 30, Trilj.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započeti će 1. lipnja 2021. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 2. lipnja 2021. od 9:00 do 10:00 sati u prostorijama Općine Otok na adresi Trg dr. Franje Tuđman 8, 21238 Otok.

Ukoliko namjeravate doći na obilježavanje granica zemljišta i/ili na javni uvid u geodetski elaborat, molimo Vas da nas obavezno obavijestite dan ranije na dolje navedeni kontakt broj.

Za sve dodatne informacije možete se javiti na dolje naveden kontakt broj.

Kontakt osoba: Lucijo Martinić, mag. ing. geod. et geoinf. , tel. 021/832-419

Načelnik
Dušan Đula

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh