extrametal

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom manifestacije ‘ADVENT U TRILJU’

Autor/ica
Objavljeno: 22 studenoga, 2019

Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom
‘ADVENT U TRILJU”

 

 1. Opći uvjeti 

Turistička zajednica Grada Trilja i Grad Trilj organizatori su manifestacije ‘Advent u Trilju’. Turisitička zajednica Grada Trilja raspisuje  Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije ‘Advent u Trilju‘ od 30.11.2019.-06.01.2019.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije ‘’Advent u Trilju’’.

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe — državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju propisane uvjete Zakona o ugostiteljstvu i koje su podmirile sve obveze prema TZ Grada Trilja i Gradu Trilju.

 1. Predmet nadmetanja

Predmet nadmetanja je zakup 3 adventske kućice 2,80m x 2,80m za pružanje/obavljanje ugostiteljskih  djelatnosti: hrane (mesne prerađevine, slatkiši, kolači, bomboni, palačinke, uštipci i sl.) i  pića,

1. Vrijeme održavanja manifestacije: 30.11.2019.- 06.01.2019.
2. Mjesto održavanja : Grad Trilj, pored Visećeg mosta (sve tri lokacije)
3. Program: ADVENT U TRILJU

Navesti program održavanja sa datumima rada adventskih kućica

 

 1. Uvjeti

Uvjeti koje mora ispuniti ponuditelj

1. Najam, prijevoz, montaža i demontaža opreme za pružanje ugostiteljske usluge i ostalog (sva potrebna oprema, dekoracija, zadovoljenje sigurnosnih i svih ostalih zakonskih odredbi ishođenjem svih potrebnih dozvola, osiguranja i potrebnih suglasnosti)
2. Osiguravanje svih tehničkih, kadrovskih i higijenskih uvjeta za pružanje ugostiteljske usluge prema važećim propisima, opremiti adventske kućice sa potrebnim aparatima, isključiva upotreba jednokratnih čaša i ambalaže
3. U slučaju nadopunjavanja prostora oko lokacije stolovima, dozvoljeno je korištenje isključivo visokih (barskih) stolova
4. Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti obavezno koristiti kasu i izdavati račune
5. Zabranjeno puštanje glazbe u vrijeme organiziranih glazbenih događanja u sklopu manifestacije
6. Po završetku manifestacije,a najkasnije do 07.01.2019. demontirati i odvesti opremu i prateći sadržaj, te prostor ostaviti u prvobitnom stanju
7. Održavati čistoću lokacija i odlagati otpad na za to predviđena mjesta

 1. Organizator manifestacije

Organizator manifestacije se obvezuje da će:

1. osigurati nesmetan pristup za postavljanje opreme
2. osigurati priključak za električnu energiju
3. podmiriti trošak električne energije
4. ishoditi potrebnu dozvolu od MUP-a (prijava javnog okupljanja)
5. osigurati predviđene kante za odvajanje otpada

 1. Način provođenja javnog poziva

Iskazivanje interesa za javni poziv se provodi podnošenjem pisanih ponuda.

Ponuda se šalje za sve lokacije ili za  pojedinačnu lokaciju.

Lokacije se daju u zakup isključivo za vrijeme trajanja cijele manifestacije 30.11.2019.-06.01.2019.

 1. Sadržaj i način podnošenja ponuda

Prijave se podnose putem ponude u pisanom obliku te se dostavljaju, u zatvorenim omotnicama s naznakom ‘Ne otvaraj — Ponuda za Javni poziv’ na adresu Turistička zajednica grada Trilja, Kralja Tomislava 1A, 21240 Trilj,  zaključno na dan 26.11.2019. zaključno u 12 sati.

Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:

 1. Ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe) i broj telefona radi kontakta;
 2. Preslik osobne iskaznice i dokaz o mogućnosti obavljanja oglašene djelatnosti ako je ponuditelj fizička osoba;ne starije od 30 dana.
 3. Presliku rješenja  o  upisu  u  središnji obrtni  registar ili  presliku obrtnice,  ako je natjecatelj fizička       osoba – obrtnik iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena;ne starija od 30 dana
 4. Presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima iz kojega mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena (za pravne osobe);
 5. Oznaku lokacije za koju se daje ponuda;
 6. Opis djelatnosti koja bi se obavljala na pojedinoj lokaciji;
 7. Ponuđeni iznos zakupnine za pojedinu lokaciju;
 8. Potvrda o izmirenju obveza prema Gradu Trilju
 9. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom7. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Ponude koje su nepravovremene i nepotpune neće se razmatrati.

Ponude ocjenjuje tročlano povjerenstvo za provedbu javnog poziva imenovano od strane Grada Trilja i Turističke zajednice grada Trilja.

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u Javnom pozivu su:

 1. Viši ponuđeni iznos

U slučaju istog ponuđenog iznosa, prihvatit će se ranije zaprimljena ponuda.

 

8. Donošenje Odluke i Rješenja o korištenju

Ovaj Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči Grada Trilja i web stranicama Grada Trilja i TZ grada Trilja. Provedbu ovoga Javnog poziva će u potpunosti izvršiti Turistička zajednica grada Trilja.

Rezultati Javnog poziva će biti poznati 27.11.2019.,  a potom će se moći pristupiti izdavanju rješenja o korištenju javne površine najpovoljnijem ponuditelju.

Obavijest o rezultatima će biti dostavljena svim sudionicima pisanim putem u roku od sedam dana od dana donošenja iste bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

Odabrani ponuditelj dužan dostaviti dokaz o uplaćenom cjelokupnom iznosu ponude sedam dana nakon primitka rješenja o korištenju javne površine, u protivnom se rješenje ukida i lokacija  se nudi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

U slučaju otkazivanja manifestacije, uplaćena ponuda se vraća ponuditelju u cjelokupnom iznosu. Organizator zadržava pravo odbacivanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke. Turistička zajednica grada Trilja zadržava i pravo poništavanja ovog Javnog poziva.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh