JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, sportu i ostalih javnih potreba Općine Otok za 2022.godinu

Autor/ica
Objavljeno: 5 studenoga, 2021
otok grb

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA OTOK

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:007-01/21-01/01

URBROJ:2175/04-02-21-01

Otok, 29. listopada 2021. godine

Na temelju članka 1.i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90, 27/93 i 38/09), članka 76.Zakona o športu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20 ) te članaka 15. i 46. Statuta Općine Otok (“Službeni glasnik Općine Otok”, br.05/15-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Otok objavljuje

P O Z I V

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU

I OSTALIH JAVNIH POTREBA OPĆINE OTOK ZA 2022. GODINU

POZIV-ZA-PREDLAGANJE-JAVNIH-POTREBA

Prijavnica-za-program-javnih-potreba-u-2022.-god

ferata@ferata.hr
0997370409
Na vrh