ZAUVIJEK OKRUNJENA
HEP x Hrvatska RGB
sponzor alke semafor

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta ‘ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – Susjede brinu o susjedima’

Autor/ica
Objavljeno: 2 lipnja, 2021
otok grb

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKI  NAČELNIK

KLASA: 100-01/21-01/2
URBROJ: 2175/04-02-21-1
Otok, 27. svibnja 2021. godine                                                                                    

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-01/21-06/8, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-21-6, od 19. travnja 2021 godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0403,  od 25. svibnja 2021. godine, te članka 46. Statuta Općine Otok („Službeni glasnik Općine Otok“ br. 3/13, pročišćeni tekst 3/17 i 3/18), načelnik Općine Otok Dušan Đula, raspisuje,

JAVNI POZIV
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Otok za potrebe provedbe aktivnosti u
sklopu Projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena”
„Susjede brinu o susjedima”

I. Raspisuje se Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općine Otok za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena”, „Susjede brinu o susjedima” – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osoba u nepovoljnom položaju i/ili osoba s invaliditetom.

II. Broj traženih radnica: 30 osoba.

III. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 12 mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

IV. Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnica minimalna je plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine„ 39/13, 13/17) i Uredbom o visini minimalne plaće za 2018. godinu.

V. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Otok.

VI. Opis poslova:

– pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
– pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
– pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
– pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
– pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

VIIKandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina,  žene s invaliditetom,  žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja,
– nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

VIII. Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:
– zamolbu za posao
– životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
– preslika osobne iskaznice
– preslika dokaza o završenoj školi
– potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
– vlastoručno ispunjen i potpisan Obrazac 1.“osobni podaci“ podnositelja prijave (može se preuzeti na stranicama Općine Otok www.opcina-otok.hr ili osobno u Općini Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8.

IX. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Otok, Trg dr. Franje Tuđmana 8, 21238 Otok, putem pošte ili osobno, u roku 8 dana, od dana objave natječaja na Oglasnim  stranicama HZZ-a, u zatvorenoj koverti s naznakom: „Za javni poziv – ZAŽELI (susjede brinu o susjedima – Općina Otok)“.

Podnositeljice su u životopisu ili zamolbi za posao dužne naznačiti kojoj skupini iz točke VII.  pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Otok– www.opcina-otok.hr

Kandidatkinje će o rezultatima javnog poziva biti obaviještene u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog poziva

Načelnik Općine Otok
Dušan Đula, v.r.

Print Friendly, PDF & Email

Na vrh