trilj
vrlika
baner donlic

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za otkup baliranog sijena

Autor/ica
Objavljeno: 23 svibnja, 2022
kamičak doo

Otkup baliranog sijena – Javni poziv – 20. svibnja 2022.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OTKUP BALIRANOG SIJENA

1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA

Kamičak d.o.o
Luka 7, 21230 Sinj
OIB: 15016003634
Internetska stranica: www.kamicak.hr

2. OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT

Ime i prezime: Stipe Blajić – voditelj Sektora sportski objekti
Adresa elektronske pošte: kamicak@kamicak.hr
Telefon: 021/821-514
Svi upiti vezani za Javni poziv šalju se na navedeni e-mail.

3. OPIS I OZNAKE PREDMETA

Balirano sijeno koje je predmet otkupa, nudi se cjelokupno.

4. POSTUPAK

Javni poziv za prikupljanje s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom – najpovoljnijim ponuditeljem prema kriteriju najviše ponuđene ukupne cijene ponude.
Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave ovog Javnog poziva.

5. OPIS PREDMETA JAVNOG POZIVA

Predmet poziva je balirano sijeno koje se trenutno nalazi u organizacijskim jedinicama Sektora sportskih objekata Naručitelja.

6. KOLIČINE PREDMETA OTKUPA

Okvirne količine predmeta otkupa se nalaze u Troškovniku.
Napominjemo da su količine otpada procijenjene i može doći do odstupanja od istih (više/manje), a obračun će se vršiti prema ponuđenim jediničnim cijenama iz Troškovnika i stvarno preuzetim količinama.

7. MJESTO PREUZIMANJA

Mjesto preuzimanja otpada:
Hipodrom Sinj, Put Šumarije, Sinj

8. ROK PREUZIMANJA

S preuzimanjem će Ponuditelj započeti u roku ne dužem od 5 (pet) dana od potpisivanja ugovora.

9. UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKOG SUBJEKTA
U ovom javnom pozivu za prikupljanje ponuda potrebno je dostaviti slijedeće dokaze:

a) Za pravnu i poslovnu sposobnost
1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, ili odgovarajuću potvrdu.
Ovim dokazom Ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom Javnog poziva.

Ponuditelj ne smije imati bilo kakvu vrstu dugovanja prema Naručitelju niti smije biti u bilo  kakvoj vrsti spora sa Naručiteljem.

Ponuda se dostavlja na e-mail adresu Društva kamicak@kamicak.hr

Datum otvaranja pristiglih ponuda biti će 27. svibnja 2022.

10. NAČIN IZRAŽAVANJA, SADRŽAJ I NAČIN PROMJENE CIJENE

Cijena ponude mora biti izražena brojkama i slovima u kunama koja se iskazuje na 2 (dvije) decimale za cjelokupan predmet Javnog poziva, bez izraženog poreza (PDV-a) koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

11, VALUTA U KOJOJ TREBA BITI IZRAŽENA CIJENA PONUDE

Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

12. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Ponuditelj će plaćanje izvršiti temeljem ispostavljenog računa u roku 30 dana za isporučenu količinu sijena.
U slučaju zakašnjenja plaćanja Ponuditelj je obvezan isplatiti Naručitelju i zakonsku zateznu kamatu.

13. ROK VALJANOSTI PONUDE
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 30 dana duži od roka za dostavu ponude.
Na zahtjev Naručitelja Ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

14. KRITERIJ ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA SKLAPANJE UGOVORA

Ugovor će se sklopiti s 1 (jednim) gospodarskim subjektom, koji dostavi ponudu s ponuđenom najvećom cijenom ponude, koja ponuda bude prihvaćena kao prihvatljiva, prikladna i pravilna.
Ako dva ponuditelja ponude istu cijenu, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja je ranije zaprimljena.

15. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU
Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju je 30 radnih dana od dana predviđenog za otvaranje ponuda.
Naručitelj zadržava pravo ne odabrati nijednu ponudu bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima, kao i bez obveze snošenja troškova njihovog sudjelovanja u Javnom pozivu.

16. UPUTE ZA POPUNJAVANJE TROŠKOVNIK

a) Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane u kunama, bez obračunatog PDV-a. Jedinična cijena se iskazuje na 2 (dvije) decimale. Jedinična cijena ne može biti iskazana u iznosu 0,00 kuna.
b) Ponuditelj mora ispuniti sve stavke Troškovnika
c) U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti (manipulativni troškovi, troškovi preuzimanja, vaganja, prijevoza do mjesta za krajnje zbrinjavanje) koje iziskuje pružanje usluge koja je predmet Javnog poziva.

 

ferata@ferata.hr
0997370409
Na vrh