Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u 2020./2021. akademskoj godini

Autor/ica
Objavljeno: 1 listopada, 2020

KLASA: 604-01/20-01/43
URBROJ:2175/01-03-20-3

Sinj, 01. listopada 2020. godine

Na temelju članka 7. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 16/18), Gradonačelnica Grada Sinja raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu studentskih stipendija u 2020./2021. akademskoj godini

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Stipendije dodjeljuje Grad Sinj, a namijenjene su svim redovitim studentima s područja Grada Sinja.

Stipendije se odobravaju za deset mjeseci u iznosu od 700,00 kuna mjesečno.

I. UVJETI NATJEČAJA

Natjecati se mogu svi redoviti studenti, državljani Republike Hrvatske, polaznici preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Republici Hrvatskoj ili s njima izjednačenih studija u inozemstvu, koji, imaju prebivalište na području Grada Sinja najmanje 4 godine prije objavljivanja Natječaja i ne koriste neku drugu stipendiju ili potporu:

II. POTREBNA DOKUMENTACIJA

popunjen i potpisan obrazac Prijave na Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u 2020./2021. akademskoj godini,
potvrda o redovitom upisu u 2020./2021. akademsku godinu, izdana od strane studentske referade matičnog fakulteta ili učilišta u kojoj su navedeni podatci o godini prvog upisa na studij i trenutnoj godini studija kandidata za dodjelu stipendije (svi kandidati),
potvrda o prebivalištu (za svakog kandidata);
preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole (studenti prve godine),
vlastoručno potpisana izjava da kandidat nije korisnik neke druge stipendije (svi kandidati);

III. OSTALI UVJETI

Studenti prve godine studija ostvaruju pravo na stipendiju ako im je prosjek ocjena iz srednje škole najmanje 4,00.

Korisniku stipendije prestaje pravo na isplatu stipendije ako:
– tijekom studiranja prekine studij,
– ponavlja semestar ili godinu,
– se ispiše sa studija,
– ne dostavi na vrijeme potvrdu o redovitom upisu u slijedeću studijsku godinu ili ostalu potrebnu dokumentaciju,
– prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je ostvario stipendiju, ili iz nekih drugih razloga koji proizlaze iz odredbi Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Sinja.

Studenti koji su ponovno upisali prvu godinu studija (na istom ili nekom drugom fakultetu) nemaju pravo na stipendiju Grada Sinja.

Dobitnici Stipendije Grada Sinja ne mogu istovremeno primati neku drugu stipendiju. Ako tijekom ugovornog razdoblja stipendiranja dobiju neku drugu stipendiju, obvezni su Gradu Sinju vratiti već dobiveni dio iznosa stipendije.

IV. UPUTE ZA PRIJAVU

Prijave se podnose Komisiji za provedbu postupka dodjele stipendija studentima s područja Grada Sinja osobnom dostavom preko pisarnice Grada Sinja, e-mailom na adresu info@sinj.hr ili poštom na adresu Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, Sinj, dostavom popunjenog Obrasca Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom.

Natječaj je otvoren od 01. listopada 2020. godine, odnosno od dana objave na službenoj web stranici Grada Sinja www.sinj.hr i traje do 30. listopada 2020. godine. Obrazac za prijavu može se dobiti u Uredu Grada ili preuzeti na internet stranicama Grada Sinja.

Nakon isteka natječajnog roka, dokumenti priloženi uz prijavu ne vraćaju se kandidatima.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

V. ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Sinja bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Sinja i na službenoj web stranici Grada Sinja www.sinj.hr, u roku 20 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu u roku 8 dana od dana objavljivanja liste na službenoj web stranici Grada Sinja.

O prigovoru odlučuje gradonačelnica u roku od 8 dana po isteku roka za dostavu prigovora.

O odluci po prigovoru kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku.

Odluka o prigovoru je konačna.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnica. Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Grada Sinja, www. sinj. hr.

Sa svakim dobitnikom stipendije Gradonačelnica će sklopiti poseban ugovor o stipendiranju.

Gradonačelnica
Kristina Križanac, struč. spec. oec.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Na vrh