Advent Sinj
ogrijevno bukovo drvo X

OBAVIJEST o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj za pedagošku godinu 2023./2024.

Autor/ica
Objavljeno: 9 svibnja, 2023
bili cvitak

DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK SINJ
Žankova glavica 3, 21 230 SINJ

KLASA: 601-08/23-01/46
UR.BROJ: 2181-8-09-23-02-1

Sinj, 9. svibnja 2023.g

 

Na temelju čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), Odluke Upravnog vijeća od 8. svibnja 2023.g i čl. 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bili cvitak Sinja,  objavljuje se:

O B A V I J E S T
o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj
za pedagošku godinu 2023./2024.

 

I. Upisi se provode za sve jasličke i vrtićke programe Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj (Sinj, Brnaze, Glavice, Turjaci, Obrovac Sinjski).

Pravo na upis djeteta ostvaruju roditelji koji zajedno s djetetom imaju prebivalište ili boravište na području Grada Sinja. U jasličke programe Vrtića može se upisati dijete koje do 31. kolovoza 2023.g navršava 1 (jednu) godinu života, u vrtićke programe može se upisati dijete koje je do 31. kolovoza 2023.g navršava 3 (tri) godine života.

II. Prijave za upis djece zaprimaju se od :

 • 15. svibnja 2023.g (ponedjeljak) do 31. svibnja 2023.g (srijeda)
 • svakim radnim danom u vremenu od 09.00 – 12.00 sati i od 15.00 – 18.00 sati
 • na adresi DV Maslačak, K. Branimira 3, 21230 Sinj u prostorijama stručnog tima.
 • Obavezno je na upis doći s djetetom.

III. Za upis djeteta u vrtić roditelj /staratelj dužan je dostaviti:

a) Osnovna dokumentacija

 1. Prijavu za upis djeteta za 2023./2024. pedagošku godinu – obrasci dostupni u vrtiću i na web stranici i ispod ove objave
 2. Upitnik za roditelje – obrasci dostupni u vrtiću i na web stranici i ispod ove objave
 3. Preslika rodnog lista za dijete, te za ostalu maloljetnu djecu u obitelji
 4. Uvjerenje o prebivalištu (ili boravištu) roditelja iz MUP-a ili preslike osobnih iskaznica oba roditelja
 5. Potvrda o zaposlenosti roditelja – elektronski zapis o radno-pravnom statusu s HZMO za oba roditelja
 6. Potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu i procijepljenosti predškolskog djeteta prije upisa u vrtić

 

b) Prilikom podnošenja Prijave za upis roditelj je dužan priložiti dokumentaciju i dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

Za dijete:

 • preslika rodnog lista
 • potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (provjera urednog cijepljenja) ne starije od dva mjeseca od dana podnošenja Prijave
 • dokaz o prebivalištu ili boravištu

Za dijete roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata:

 • rješenje o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata roditelja

Za dijete zaposlenih roditelja

 • potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave)
 • za roditelje zaposlene u inozemstvu ugovor ili potvrda kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu

Za dijete samohranog roditelja:

 • smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili potvrdu o nestanku drugog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam uzdržava dijete

Za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj)

 • presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu

Za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni učenici/studenti:

 • potvrda škole ili fakulteta o statusu redovnog učenika/studenta (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave)

Za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece:

 • rodni listovi ili izvodi iz matične knjige rođenih za svu djecu

Za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji:

 • rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb

Za dijete roditelja s invaliditetom

 • potvrda da je roditelj upisan u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Za dijete korisnika doplatka za djecu:

 • rješenje ili potvrdu/elektronički zapis HZMO-a o pravu na doplatak za tekuću godinu

Za dijete s teškoćama:

 • nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja

Za dijete stranog državljanina:

 • dokaz nadležnog tijela o statusu djeteta

IV. Odluka Povjerenstva za upis djece objavit će se javno na oglasnim pločama svih vrtićkih jedinica te na službenoj web stranici vrtića i to kao zbirne liste tijekom najkasnije do 1. srpnja 2023. godine zajedno sa popisom djece koja nisu primljena. Za objavu rezultata upisa djece u programe predškolskog odgoja koristiti će se posebne Šifrirane lozinke koje će biti dodijeljene svim podnositeljima zahtjeva.

V. Prava sudionika u postupku upisa

Na odluku Povjerenstva podnositelji zahtjeva imaju pravo na prigovor, koju mogu podnijeti Upravnom vijeću Vrtića u roku od 8 dana od objavljivanja rezultata upisa na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića. Prigovori se zaprimaju u tajništvu vrtića DV Bili cvitak , Žankova glavica 3, Sinj.

Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora s Dječjim vrtićem od 16. kolovoza 2023. godine do 31. kolovoza 2023.godine u prostorijama uprave vrtića na adresi Žankova glavica 3.

 

Ravnateljica:
Mirjana Pavić, prof.

PRIJAVA ZA VRTIĆ
UPITNIK ZA RODITELJE – UPIS 23-24

ferata@ferata.hr
0997370409